SIQ® - Den Spirituelle Intelligens 
&
Bevidsthed

Bevidsthedens lys er - Tanke Ord og Handling

Mennesket er en del af et hele, som vi kalder universet - en del, der er begrænset i tid og rum.

Mennesket oplever sig selv, sine tanker og følelser som adskilt fra resten.... en slags optisk bedrag af bevidstheden. Denne vrangforestilling er en slags fængsel for os, der sætter grænsen ved vore peronlige ønsker og vores hengivenhed for de få personer, der er os nærmest.

Det må være vores opgave at frigøre os fra dette fængsel ved at udvide det, vi omfatter med kærlighed, til at rumme alle levende væsener og alt i naturen i al dens skønhed.
Alberth Einstein


SIQ
® & bevidsthed
 Merete Gundersen
Copyright ©


Atomar struktur
Den menneskelige bevidsthed lever og agerer via Ånd, Sjæl, Hjerne og Krop
Bevidstheden er menneskets evige atomare struktur, som består af atomart stof. Det består i sin grundsubstans af lys. Vores bevidsthed er en lysende stjerne- konstellation.

Medens vi er inkarneret her på Jorden, har vi en tung fysisk krop af tungere atomer som gør at bevidsthedens lys er lavfrekvent og derfor er vi ikke så hurtigt tænkende som når vi kun er ren ånd.


Vores bevidsthed består af

  • Den tænkende intelligente bevidsthed
  • Den drømmende bevidsthed
  • Sjælens bevidsthed
  • Åndens bevidsthed


Det ledende organ, som styrer vores bevidsthed, medens vi lever her på Jorden, er hjernen. Hjernen er en mellemstation imellem den fysiske krop, ånd og sjæl. Hjernen er medstyrere af alle kroppens organer helt ned på celleplan. Koden til at aktivere først sjælen og dernæst ånden ligger i vores DNA, og det bliver aktiveret via centre i hjernen, som aktiveres via de tanker, vi tænker, og det lys som findes i auraen.

Vi har mange former for tanker og alle tankerne vibrerer i et svagt elektromagnetisk felt af energi som kan aktiverer neuroner i hjernen og derigennem aktivers vores tænkning. Når vi drømmer, drømmer vi i billeder og disse billeder indeholder også en svag elektromagnetisk lysfrekvens som aktiverer og får neuroner til at fyre således der medens vi sover, er en livlig aktivitet som er den måde bevidstheden arbejder på under søvnen. Men denne bevidsthedsform er lige så meget hvores virkeligehed som den vågne opmærksomhed. Det vil sige at søvnen er også vores bevidstheds liv.

Bevidstheden arbejder altid både når vi er i hvile, når vi er vågne, når vi taler, når vi synger, når vi danser, når vi er glade når vi er vrede, når vi meditere og når vi visualiserer. Bevidstheden er aldrig helt i ro. Når og hvis vi syntes vi er aldeles tanketomme og vi føler at ingen ting sker, er der livlig aktivitet, for i den yderste stilhed er det at sjæl og ånd kan komme til og sende besked ned til hjernen via indre billeder som vi kan forstå og omsætte til viden.

Disse beskeder fra sjælen og fra ånden er af en findere karat end dem vi tænker os frem til via vores tænkende sind fordi informationer fra sjælen er helt uden det egoistiske egoets styring og er fuld af kærlighed og visdom  og accept af alt.

Når vi modtager informationer fra sjælen og når sjælslysets aktiverer hjernen aktiveres vores SIQ® - Den Spirituelle Intelligens. Det er uhyre vigtigt at vi lærer at aktivere SIQ® fordi det giver en ekstra dimension i livet og bevidsthedens måde at arbejde på bliver derved optimal. Man bliver mere hele mennesker. Man bliver bedre i stand til at skabe nyt fordi tænkningen bliver mere bøjelig og mindre konform.


Bevidsthedens Biokemi
Vi er alle født med et bevidst liv som ligger latent i vores grundaura og denne grund aura kan vi ikke forandre, den er den samme igennem hele vores inkarnation og den har det lys indbygget som er optimal for bevidstheden at arbejde igennem for at vores karmiske liv hele tiden kan aktiveres via tankernes lysfrekvens og lysintelligens.

Uden om grundauraen findes vores tankeaura, som er den elektromagnetiske energi form som vi hele tiden skaber via vores tanker, disse tanker påvirker nu via auraens energi, vores biokemi indtil alle celler og til vores organer. Denne tanke aura er bevidsthedens biokemiske påvirkning af menneskesindet. Vi kan altså alle være med til at forandre vores biokemi og det kan vi blandt andet gøre igennem visualisering.

Der findes nyere forskning, der viser, at nervesystemet reagerer lige så stærkt på billeder, som vi blot forestiller os i fantasien, som på ting vi rent faktisk ser med det blotte øje. Med moderne scannere kan man nu vise, at hjernens synscenter opfører sig, som om vi ser, selv om vi har lukkede øjne. Hvad er det så, der aktiverer synscentret? Der er her tale om at vi bruger den spirituelle intelligens den kan også benævnes sjælens og åndens  intelligens.

Denne aktiveres via indre tænkning og via højere vejledning fra sjæl og ånd. Indre viden fra sjælens og åndens kerne danner indre billede på et åndeligt verdensbillede fordi det nu en gang er den måde at mennesker på Jorden bedst kan forstå informationerne fra deres højeste etiske stade og visdomshav.

Bevidsthedens biokemi er: evnen til bevidst at bruge sin bevidstheds fulde potentiale, til at opnå et liv fuld af visdom, kærlighed, glæde og accept. Men også det at få hjernen til at arbejde med de mange intelligenser og impulser på en afbalanceret måde.

 Hjernekort -en vejviser til sindet
HER

 

Dr. M.A Persinger om bevidsthed, magnetisme og hjernen - YouTube

Interview 1  

Interview 2  

| Interview 3


 

At bruge sin bevidsthed til helbredelse 
Merete Gundersen
Copyright ©

 


Vi bruger hele tiden vores bevidsthed døgnet rundt er den aktiv. Vi kan vælge at være store medstyrere af hvordan vi bruger bevidstheden. Vi kan også bruge bevidstheden aktivt til healing og visualisering.

Healing er en særlig sensitiv behandlingsform som kan fortages af mange mennesker, hvis de blot indstiller sindet til at sende healing af sted. Healing handler om kærlighed, bøn, og uselvisk tankegang.

Når man arbejder med healing, er det vigtigt, at man arbejder med alle sine lyslegemer. Det er ude i lyslegemerne, man ser eventuelle sygdomme og ubalancer først. Ved at bruge krystaller, esoteriske olier, lyde eller andre energigivende remedier til at heale de forskellige lyslegemer med, vil man være med til at påvirke den fysiske krops magnetisme.

Når man genopretter energierne ude i lyslegemerne, flyder nye impulser ind til den fysiske krop, derfra flyder de videre ind i blodcellerne, hvor de begynder at genoprette balancen i blodet. Dette er meget vigtigt for at afballancere alle former for sygdomme, ikke kun de svære så som cancer, men også for de helt almindelige små skavanker så som influenza, virus osv.Healende kosmiske kræfter
Når vi trækker på de healende kosmiske kræfter, er det ikke kun i cellerne at balancen genoprettes, der kommer også fornyet energi til det indre mikroskopiske liv, som foregår i hele kroppen hele tiden.

Det myldrer med små mikroorganismer, som har brug for ”bestråling” oppe fra de ”højere” verdener. Det er herfra den reneste energi strømmer, denne energi beliver alle vore celler optimalt.
Healing foregår på grund af lyets iboende egenskaber og kvaliteter. Healing er lig med kærlighedens tankestrøm. når den bliver aktiv bliver den til kærlæighed og visdom.

Vi er alle "de fødte healere", fordi vi alle via lyset og vor hjerne kan sende tanker og tankestrømme, billeder og billedstrømme af sted. De bevæger sig som en salgs radiobølger, til den sensitive modtager, der måske bor flere hundrede kilometer fra, hvor healeren opholder sig.

Vi kan også sende billedstrømme mod vore egne indre organer for at afhjælpe sygdomme og ubalancer. Det kaldes "selvhealing." Man kan også sende billedstrømme af sted når man fjernhealer eller når man laver healing ved fysisk berøring.

Når healing og visualisering går hånd i hånd, opnår man størst virkning. Dette gælder, hvad enten man healer andre, eller man laver selvhealing. Grænserne for, hvad vi kan heale ligger i troen på, hvorvidt vi har en indflydelse på vores eget liv. Så hvis troen er stræk, og der sendes tankestrømme og billedstrømme ind i kroppen, udretter de underværker på den fysiske biologiske krop, og det indvirker tillige på den psykiske sundhed.

Når menneskers "bagtanker" er deres oprigtige omsorg for næsten, virker healing altid. Både som fjernhealing og som healing på fysiske personer. Derfor er alle mennesker i stand til at heale.

Menneskers ”bagtanker” er de tanker der oprindelig er i balance med guds tankstrøm. De oprindelige tankestrømme danner guds lysets spektrallinier og danner tillige fraktale mønstre i universet. Disse ”bagtanker og fraktale mønstre er noget hjernen respondere på hele tiden, De aktiveres af og i lyset og er indkodet i vores DNA.

 

Udvikling af SIQ® 
Den Spirituelle Intelligens

Merete Gundersen
Copyright ©


Udviklingen af den spirituelle intelligens er en evolutionær proces en naturgiven faktor som menneskeheden ikke kan undslå sig. På nuværende tidspunkt her i år 2007 ser store dele af psykiatrien og til dels også psykologien, på spirituel udvikling og spirituelle oplevelser som værende en psykisk ubalance og oftest opfattes det som en egentlig sygdom. Dette er en ukorrekt antagelse og et alt for unuanceret synspunkt at fremlægge når der tales om disse begreber.

Spirituelle oplevelser er en del af vores bevidsthedsstruktur hvorigennem vi udvikler det menneskelige potentiale indenfor al tænkning også indenfor det vi kalder den spirituelle tænkning.

Tænkningen hvorigennem bevidstheden også udvikler sig, er hovedfaktoren i al menneskelig udvikling. Vi skaber med tankens kraft via den tænkende hjerne. Det at hjernen har en større kapacitet end vi først har antaget gør at vi lykkeligvis aldrig kommer til at stå stille i udviklingen. Men udviklingen lige nu drejer sig om hvorvidt vi kan få implementeret SIQ® som en bevidst medspiller i den almene gængse viden om bevidsthedens udvikling på neuron niveau.

 


 

Lyset som en levende ånd
Af Merete Gundersen
Copyright© 2006

 


Alle krystallinske salte, partikler , væsker og celler i den menneskelige krop reagerer på: tanker, ord, billeder, lys, lyd, duft og farver.

 

Lys er levende ånd - ånd er lys
Ånden er i lyset i en bestemt frekvens af lys
Sjælen er i lyset i en bestemt frekvens af lys
Sjælen er et nedtransformeret lys i en bestemt frekvens af lys
Åndens lys er evigt og i en evig og uforanderlig substans af lys
Hvert sjælslys er ulig den andens

Menneskets fysiske krop er atomart partikel stof som udsender og modtager lys og som holdes i live af lys. Den lever og agerer i samspil med sjælens og åndens lys. Den fysiske krop kan leve uden sjælen, men da er mennesket kun en ”Zombie”.

Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til at trække på sjælens lys, da belives ånden i mennesket og det moderne menneske er født.

Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til at trække på åndens lys, da belives ånden i mennesket på den mest optimale måde og fremtidens menneske er ved at blive født.

Når den fysiske krop via hjernen bliver i stand til via sjælens og åndens lys at søge uden for den planet den bebor, er fremtidens menneske født.

Vi er evige lysvæsner i en evig spiral bevægelse i universets lys - struktur. Menneskets ånd kan nedtransformere sig via lyset i flere eller til flere aspekter af lys, således at mennesket er i stand til at leve blandt andet på Jorden.

Dette aspekt, at lys er sjæl og  ånd og at lys er og har indbygget intelligens, er en faktor vi skal vende os til i femtiden. Det hvide lys har den højeste svingning og den højeste grad af  helbredende virkning, fordi den indeholder alle spektres farver.


Ego strukturen i mennesket

Når et menneske føler det er adskilt og ensom skyldes det, at det ikke har kontakt til sin sjæl eller ånd og fordi det alene lever i egoets bevidsthed. Ego bevidstheden er en meget statisk struktur. Ego bevidstheden er også livsnødvendigt at bruge for at leve og udleve vores liv her på denne planet.
I ego bevidstheden, som er en egen programmeret struktur i hjernen, er indbygget det overlevelses mønster vi skal bruge for at være en del af Jordens udvikling.


Bevidsthed
Bevidstheden er lys, et åndslys, en levende organisme, som har følgende ”kanaler” at operere igennem:

Oppefra                             Nedefra
Gudommelig skabelse                        Ego
Universet                                              Sind
Ånd                                                         Krop
Sjæl                                                        Hjerne
Hjerne                                                    Sjæl
Krop                                                        Ånd
Sind                                                        Universet
Ego                                                         Guddommelig skabelse
                                         

Når ånd og ego smelter sammen har du et kosmisk menneske der er i stand til at udnytte sin hjerneaktivitet på højeste niveau.

LYS
Guddommelig skabelse
Er lyset i sin ursubstans. Det er et højspektret ildagtigt lys med skabende, guddommelige egenskaber, som ligger langt uden for den menneskelige videnskab og den menneskelige opfattelse og forståelsesramme.

Universets lys
I dette lysspekter fødes, udvikles og lever al ÅND og al skabelse af lys ud fra guddommelig visdom.

Åndens lys 
Er lig med det guddommelige lys, som er det samme som det højeste ildagtige lys, som er stærkere end laserlyset, et endnu ikke afkodet lysspekter.

Sjælens lys
Nedtransformeret lys fra ånden.

Hjernen
Sender og modtager lys fra krop, sjæl og ånd.

Krop
Modtager og sender nedtransformeret lys fra hjernen. Modtager og sender lys til og fra atmosfæren, således at den interagerer med atmosfæren altså med lyset i og omkring Jorden.

 Det Højere Bevidstheds lys

Af Merete Gundersen
Copyright© 2007

 

                                          

Det højere bevidstheds lys der arbejder i mennesket er
Tanke - Ord - HandlingBevidsthedens lys arbejder igennem menneskets  celler og chakraer.
Dette lys aktiverer og holder liv i hele DNA-strukturen.Bevidsthedens lys arbejder i rygraden.
Fra rygraden breder lyset sig ud i vore celler og videre ud i vores chakraer.
Bevidsthedens lys beliver både vore celler og hvore chakraer.
Farvesammensætningen i vort bevidsthedslys er forskellig fra menneske til menneske selv om bevidsthedens lys arbejder med den samme identitet i hvert et menneske. Dette, hvor bevidtsheds lys er selve livets eksistens. 

Den inderste kerne af bevidsthedens lys er det gyldne lys, der stiger mod himlen,  og som kommer fra himlen . Det er denne tovejs kommunikation  som forbinder os med vores sjæl og ånd og med vores guddommelige, indre kerne.
Denne guddommelige indre kerne er også nedlagt i vores DNA.

Det gyldne, guddommelige lys er ens i alle mennesker, og det er denne skabelse, der udgår fra Gud. Det er al krælighedens lys.

Hvordan vi forvalter det afhænger af et utal af psykoslogiske og psykospirituelle  processer
I billedet ovenover er det røde lys fraværende.
Det røde lys arbejde også igennem os. Det er det lys, der forbinder os med jordkloden og med livet på Jorden
Den gyldne, indre flamme kan aktivere vores største og smukkeste, iboende potentiale.Denne aktiveres kun igennem sjæls- og åndskontakt, og denne kontakt kan nås gennem bevidst bøn, meditation og visualisering.


 

Dette gyldne lys aktiverer vores kærligste tanker, vores højeste, etiske tankeunivers, vores største visdom og vores største, skabende kraft.
Interstellar indflydelse på hjernen
Af Merete Gundersen
Copyright© 2006 


Interstellare processer

Det interstellare lysespektrums indvirkning på den menneskelige hjerne, og dermed på hele udviklingen af bevidstheden, er en af de vigtigste påvirkninger, som bevidstheden udvikler sig igennem. Hjernen er, som alle andre menneskelige organer, påvirkelig af alle interstellare processer, men da dette endnu ikke er en erkendt indsigt indenfor sundhedsvæsenet, arbejdes og forskes der ikke meget hermed.

Kimen til megen ubalance kan imidlertid findes i de enorme kræfter, som det interstellare område indeholder. Stråler af lys og mange kemiske processer foregår hele tiden i verdensrummet. Stjerner sole og måner udsender hele tiden kaskader af lys, og der foregå kemiske processer ude i rummet, som påvirker Jordens sfære, og dermed alt levende på Jorden.

Hjernen er et stort organ, og den påvirkes stærkt af disse stråler af lys, tænkeligt er det, at hjernen belives også af dette lys. Når der raser enorme solstorme på Solens overflade, sender Solen kaskader af lys og partikler ud i himmelrummet, og disse bevæger sig ned igennem universet. Alle stråler fra Solen beliver Jorden og vi, der som menneskehed bebor Planeten, er under indflydelse af denne bestråling via disse ind og udstrømninger. 

Hvilken betydning har lyset på bevidsthedens udvikling
Lyset brydning har indflydelse på udviklingen af neuronerne og belivelse af neurale netværk i hjernen, og det samme gælder for videreudvikling og dannelse af nye neuronforbindelse i hjernen.


Ved nye neuronforbindelser i hjernen er følgende tre processer aktive

  • Kosmisk lyspåvirkning  ( udefrakommende)

  • Biokemiske processer  ( indefra kommende - følelseslivets aspekter)

  • Tankeprocesser  ( affødt af følelsesregistret)Radioaktive elektriske impulser til aktivering af hjernens neuroner

Hvis vi forstiller os at hjernen arbejder i samklang med universet energier og at hjernen ud over at være holdt i live af de biokemiske processer via hjertets kredsløb, også belives af radioaktive elektriske impulser som kommer som en naturlig kilde sendt fra den naturligt forekommende bestråling som findes i atmosfæren.

Tankestrømme accelererer og formerer sig via radioaktive impulser i hjernens neuroner, og hvis der forekommer ubalancer i hjernes biokemiske miljø forekommer der også ubalancer i tanken fordi tanken i sin grundsubstans er afhængi af det biokemiske miljø i cellen.

Hvis der er ubalancer i det elektriske spændingsfelt i cellen og hvis der er mangel på naturlige grundstoffer i den menneskelige organisme kan cellerne i hjernen ikke agere optimalt og derved kan de elektriske impulser heller ikke overføres i den rigtige mængde eller med den rigtige styrke for at cellekernen kan styre tankevirksomheden optimalt.

De radioaktive elektriske impulser er altså med til at styre og regulere vores tanke univers.

Bevidstheden kan under meditation kontakte mange frekvenser, som giver adgang til mangeartede indre syner som ikke kan ses eller sanses med det fysiske øje 
HER


 

Sjælens betydning for vores bevidsthed

Hjerne & Bevidsthed
Merete Gundersen
Copyright ©Sjælskontakt

Når vi taler om åndelig udvikling og når vi taler om sjælens indflydelse på vores tanker er der også tale om elektriske impulser som sendes fra sjælen til hjernen.

For at aktiverer denne strøm af energi er det nødvendigt at man er i hvile, og at man mediterer. Under søvnen er denne sjælskontakt optimal, derigennem påvirker sjælen meget det enkelte menneskes liv, men ikke på det bevidste plan mere på det ubevidste plan. Noget af denne ubevidste bevidsthed kommer altid frem til overfladen i dagens løb eller når der sker en hændelse der refererer til det sjælen har påvirket os med i nattens løb.

Når vi i vores hverdag mediterer aktiveres neuronerne i hjernen og de elektriske impulser sender information til hjernen fra sjælen. Derfor er meditation en meget udviklende faktor i al menneskelig udvikling og søvnen er ligeledes en nødvendighed.

Hvor i hjernen sidder bevidstheden
Der er ikke et enkelt svar på, hvor i hjernen bevidstheden sidder. SIQ - Den Spirituelle Intelligens opererer ikke med, at bevidstheden som sådan sidder i hjernen. Bevidstheden arbejde med og igennem hjernen.

Hjernen rummer vores evne til at høre, se, lugte og føle men den er også sæde for vor hukommelse, moral og handlekraft. Man kan sige det på en anden måde, nemlig at den rummer hele vores hukommelsesbank/hele personligheden. Meget lidt personlighed, når vi er spæde og meget mere, når vi er ældre.

Man kan sige, at hjernen rummer personligheden, som sidder i vor hukommelse men selve bevidstheden, altså den bevidsthed, som vi er i vor grundsubstans, er vi ikke bevidste om, hvor sidder. Den bevidsthed vi er i vores grundsubstans kaldes sjæl og ånd.

Men vi, der arbejder med den spirituelle intelligens, mener, at vores sjæl og ånd er lig med vores højeste bevidsthed og det er ikke det samme som personligheden. Den højeste bevidsthed bruger hjernen, den opererer og omsætter den højeste bevidsthed til eksakt viden, som vi, som følelsesmennesker, kan omsætte her på Jorden. Det er derfor yders vigtigt at

vi er i stand til at trække på eller komme i kontakt med vores sjæl og ånd. Dette sker altid under søvnen, det sker spontant eller momentvis i dagens løb og det kan intensiveres når man mediterer.

Og hvordan bruger sjæl og ånd så hjernen, altså hvordan bruger den højeste bevidsthed hjernen?
Det gør den ved at kontakte det felt, som vi kan kalde det kollektive, ubevidste, atomare felt af lysenergi, som findes overalt i atmosfæren og vor bevidsthed er i det felt, der ligger tæt på vor fysiske krop, altså i vort aurafelt. Bevidstheden arbejder som en vekselvirkning imellem Ånd - sjæl-hjerne – nerver -tanker og celleaktivitet.

Hvordan kommer der viden fra sjæl og ånd- ind i hjernen
Det gør det dels igennem vores søvn men det kan også gøres igennem meditation. Under søvnen er bevidstheden ikke i den fysiske krop, da lever vi i vores sjæls- eller ånds bevidsthed og nu kan den på en måde programmere hjernen via det visuelle sind, som sidder i pandelappen, den styrker den til at danne visuelle billeder.

Disse billeder bliver vores virkelighed sammen med de billeder, vores personlighed har dannet igennem dagen eller igennem vort liv men også sammen med vor intelligens, sammen med alt det, vi har tillært os. Det vi har tillært, er lagret mange forskellige steder i hjernen og en hel del af det også i nervebanerne i kroppen.

Også hvis vi mediterer eller visualiserer, arbejder vor højere bevidsthed, altså sjæl og ånds aspektet.
Der kan vi via hjernen bevidst komme i kontakt med det felt af energi, som vort sjæls- og åndslys består af. Dette sjæls- og åndslys kan belive neuronerne i hjerne og få dem til at fyre imellem hinanden, således at vores tænkning bliver optimeret, på denne måde dannes nye tanker, således vi nytænker.

Når vi via meditation speeder op for vor tænkning, danner vor hjerne de billeder, vi skal bruge for at forstå, hvad det er, bevidstheden gerne vil have os til at forstå og det gør den ud fra den forståelsesramme, vi har, altså den referenceramme vi alle har. Referencerammen er altid forskellig fra menneske til menneske fra land til land.

Sagt på en anden måde, ud fra de kundskaber, vi har tilegnet os, bliver vi næsten altid vist de billeder, vi kan forstå, så vi er altid er i stand til at bruge det, bevidstheden gerne vil fortælle os.
 

 

 

Stilhedens aktivitet
og bevidstheden

Af Merete Gundersen
Copyright© 2007


 

 

 

Stilheden i hjernen
I det absolutte nulpunkt i universets mørke atomare stof mener man, findes ingen bevægelse.
Vi kan stille os selv det spørgsmål om det i virkeligheden ikke er her al skabelse begynder?
Vi kan måske sidestille det med vores hjernes aktivitet. Når hjernen er i ro og stilheden sænker sig og talestrømmen stopper, så er der det vi kalder ro omkring os, men det er måske i virkeligheden her al skabelse for det enkelte menneske tager sin begyndelse.

Hvis vi forestiller os den menneskelige bevidsthed der både kan operere i uro og i stilhed en evne som bruges af os alle sammen hele tiden. Ofte tror vi at vi skaber allermest når vi taler med andre og vi interagere med andre og når vores fysiske kroppe er i funktion. Men måske er det en illusion.

Vi lever et liv i uro. Vi fylder vore liv med aktiviteter døgnet rundt og så tror vi at vi virkelig får meget ud af livet. Men forholder det sig nu også helt sådan? Det er måske klogt at spørge os selv om det forholder sig sådan. ER der andre måder at leve på? Modtager vi informationer på andre måder en den synlige dialog?

Vi følger med strømmen uden at stoppe op, vi stopper ofte først op når vi eller hvis vi eventuelt bliver ramt af sygdom. Men så ligger vi der også om man så må sige og det kan ofte sætte nye tanker i gang. Og nytænkning det skal der til hvis vi ønsker at lave vores liv om.

Når og hvis vi ønsker at ændre vores adfærd kan en af måderne være at begynde aktivt at arbejde med vores sjæl og ånds aspekt.

Der er ikke og vil ikke være tale om at arbejde med religiøs tænkning i almindelig forstand, men snarere være tale om at arbejde med bevidstheden og med hvad vi selv kan gøre via vores bevidsthed.

Når vi bruger vores bevidsthed bevidst til at stilne hjernen og få den helt i ro, så kommer vi ind til kernen af stoffet. Vi kan sige at når vi kommer ind til kernen så er vi der, hvor der for alvor er aktivitet om end på en anden måde.


Søvn og stilhed

Når stilheden sænker sig i søvnens dimension, så sker der for alvor en stor hjerneaktivitet.  Når vi sover, går vi via søvnen igennem mange faser, hjernen arbejder i forskellige faser, og når vi er i den dybeste søvn, er der stor hjerneaktivitet. Deraf kan vi udlede, at i stilheden eller det vi mener, er stilheden, er der en livlig aktivitet på neuron niveau i hjernen.

Hvad bruger vi så denne søvn til, som vi kan kalde stilhedens rum. Den bruger vi til at danne indre billedstrømme, altså vi programmere os selv via indre billedstrømme. Vi er, eller kan være i dyb kontakt med vores eget indre liv.  Vores sjæls og ånds aspekt.  Derfor kan vi opleve meget under søvnen, som vi ikke oplever i den dagsbevidste tilstand. Under søvnen er vi under påvirkning af hvad der sker i åndslivet, men også af alle de input der ligger lagret i hjernen, altså hele vores hukommelsesbank kan vi trække på under søvnen.


Hvad er det der sætter aktiviteten i gang i hjernen under søvnen? Det er den adgang, som vi har til det åndelige eller til det kollektive ubevidste og det kollektive bevidste visdomsplan.
Vi har adgang til hele den kollektive intelligens. Da vi atomart hænger sammen med hele kosmos, det vil sige, at vores fysiologi hænger tæt sammen via lyset med hele kosmos.

I dette lysatomare felt af energi befinder det åndelige rige sig. Derfor kan vi under søvnen og under meditation komme i tæt kontakt med dette eller disse riger, som er fuld at information.
Vi ”hænger” via lyset samme med dette energifelt, og i dette energi felt lever og agere et rigt liv af åndelige væsner.

Når disse åndelige væsner tager kontakt, eller når vi kommer i kontakt med dem under søvnen, da skal de hjælpe os til at forstå, hvad de gerne vil videreformidle til os, som gavner os i vores liv.

 


Hjernestrukturer der har forbindelse med hukommelsen


Hjernen og vores hukommelse
Der sendes via lyset en information af sted fra vores åndelige højere selv, vores eget åndelige højt udviklede sjæl/ånd eller fra andre bevidstheder, som er vores åndelige hjælper.
De sender via lyset besked til os. Denne besked sendes til os via ”billeder, og vores hukommelsesbank i hjernen prøver at omsætte disse billeder til brugbart stof for vores liv. En vejledning og en anvisning på hvad der er godt for den enkelte at udleve i den kommende tid, næste dag eller lidt senere i livet..

Det er nødvendigt for os, for at kunne omsætte informationerne fra vores sjæl/ånd eller fra vores åndelige hjælpere. Derfor har vi brug for, at de billeder der bliver sendt til os, skal omsættes på bedste måde til gavn for os og vores liv. Vores hukommelsesbank har et stort lager af billeder, som vi fra hjernen kan trække på, således vi får dannet lige netop de billeder, som vi har brug for. Vi skal bruge nogle referencerammer for at forstå budskabet fra vores åndelige hjælpere, og her hjælper vores hukommelsesbank os med at agere rundt.

Når disse åndelige væsner henvender sig til os, så henter vi billeder frem i vores hukommelsesbank, godt hjulpet på vej af vores åndelige hjælpere, og det er derfor, at ikke to mennesker ser de samme åndelige hjælpere. De vil aldrig være helt ens, synet vil afhænge af hvad der findes i det enkelte menneskes hukommelses bank.

Vores hukommelsesbank involverer mange hjerne strukturer, derigennem ved vi, at mange centre er aktive når vi har hukommelsen i brug, og det giver livlig aktivitet også under søvnen.

 

 

 

Hjerne og spiritualitet

Af Merete Gundersen
©Copyright 2007


 

 


Kopistiske tanker
Hjernen er det organ, vi som menneskehed lever og agerer igennem. Ikke to hjerner arbejder helt ens og ikke to mennesker bruger deres hjerne på helt nøjagtig samme måde.
Hjernen består af mange centre og har en iboende intelligens, som er utrolig mangfoldig. Menneskeheden bruger kun en meget lille del af hjernens kapacitet og det, vi bruger, er ofte gentagelse af tillærte mønstre, som vi meget hurtigt kan aktivere og genbruge.

Den herskende mening i verden af forståelsesrammen for den menneskelige udvikling er ofte den, der gentages igen og igen, derved bliver en eksakt viden det gængse og det normalt vedtagne. Man kan sige, at det bliver sandheden om, hvordan tingene hænger sammen.

Netop derfor har al ny viden eller forsøg på nytænkning det altid svært, fordi det, for det meste i første omgang pr. diffination bliver bortkastet som ikke brugbar viden og indsigt. Dette sker fordi vi hele tiden henter kopistiske tanker frem fra hjernen og fordi vi langt fra bruger vores hjernes kapacitet.

Vi er på en måde underlagt hjernes evne til at tænke kopistisk. Da alle tanker er med til at skabe vores følelsesliv, ligger der ikke stor udvikling i at bruge den kopistiske hjerne, heller ikke på udviklingen af vores følelsesliv. Den kopistiske tankevirksomhed er med til at bremse udviklingen på Jorden.

Når vi er glade for at bruge den kopistiske tanke, er det fordi vi så opnår de følelser, vi kender og da vi ofte ikke ønsker forandring, holder vi fast eller man kan sige, at vi  bliver i et fastlagt livsmønster.
Når vi bryder vanetænkningen, opnår vi andre følelser i livet og heri ligger den store skabelse for nytænkning

Nogle vil måske nu hævde, at udviklingen går rigelig stærk og at der sker meget på Jorden hele tiden. Det er rigtigt, fordi der altid er visionære mennesker men den humane udvikling går meget langsomt for menneskeheden.

Og det er netop her i det humane spekter, at SIQ den spirituelle intelligens kan gøre sin helt store gavn, idet den spirituelle intelligens åbner for adgangen til sjæl og ånd i mennesket. Brugt rigtigt giver den altid adgang til større alkærlighed og en større næstekærlighed med større forståelse af næstekærlig tænkning.


Gudspunktet
Som menneskehed har vi en genial hjernestruktur, hvor igennem vi kan omsætte viden for at bruge den til udviklingen for os selv og derved for planetens udvikling.

Vores geniale hjerne skal aktiveres hele tiden og det bliver den igennem de mange input, der kommer til os i løbet af dagen men vores hjerne har en ekstra dimension, som er slumrende i de fleste mennesker. Dette slumrende element i hjernen kaldes gudspunktet.  Gudspunktet og hele dets indsigter står udførligt beskrevet i bogen Spirituel Intelligens SQ- den ultimative intelligens af Danah Zohar & Ian Marshall.

Oplevelser gennem Gudspunktet er ophøjet erfaringer af geniale tanker, ideer, visioner og indsigter, men også det at se indre billeder af Gud, Jomfru Maria, Engle eller andre hellige skikkelser.

At inddrage brugen af denne del af hjernen skaber flow, skaber åndelige oplevelser, skaber geniale nye tanker, skaber stor kunst, som fx musik og det giver næsten altid en ikke konform tænkning, som ofte går dårligt i tråd med omverdenens tænkning

Man mener, at mennesker, der er i besiddelse af netop denne form for intelligens, ofte er kunstnere eller i værste fald psykisk syge. Dette er en ukorrekt antagelse, brugt rigtigt eller velafbalanceret er der altid tale om mennesker med meget visionære og nyskabende tanker.

Han man valgt at blive eller være kunstner, kommer man sjældent til at tilhøre den gruppe, der betegnes som psykisk syge men tilhøre man ikke nogen gruppe eller hvis man er spirituelt interesseret, så betegnes man ofte som værende psykisk syg.

Derfor går mange spirituelle mennesker meget stille med dørene med deres spirituelle oplevelser, deres indsigter og deres livssyn. Det er ganske enkelt ikke så acceptabelt.

Det er der, vi er i bevægelse som menneskehed. Vi skal have åbnet det etablerede system hen imod de indsigter, som hele det åndsvidenskabelige verdensbillede bygger på.

Det er ønskeligt med større dialog, åbenhed og accept af  at det hele opleves igennem vores hjerne og at hjernen er menneskehedens største udviklings-potentiale.

Vi har altså alle et gudspunkt, hvor igennem vi kan opleve vores egen iboende guddommelighed, en indsigt og en viden vi kan trække på.
Det er igennem gudspunktet, vi er i kontakt med vores sjæl og åndsaspekt og det er igennem gudspunktet, vi åbner os mod større og udvidet sansning.

Det er også igennem gudspunktet, at iderigdommen kommer flydende til os og det er igennem gudspunktet, at meget af vores nytænkning kommer flydende til os.

Energien i Gudspunktet aktiverer neuronerne til større aktivitet.

 


Tankestrømme og lys, som sendes fra åndelige hjælpere, er så intensivt og har så høj en frekvens, at den kan sætte en form for overaktivitet i gang i neuronernes ”fyring” imellem hinanden, så det kan give ubalancer for nogle mennesker og det kan være anledning til, at nogle få mennesker får migræne eller små epilepsi-lignende anfald.
Under helt normale forhold og under normal udvikling er der ingen gener forbunden med at aktivere den spirituelle intelligens.

Der vil mere eksakt kunne være tale om at opnå store visioner, stor lykkefølelse, glæde, optimisme og fred er nogle af de følelser, der oftest følger med, når den spirituelle intelligens er aktiv men en af de evner, der tydeligst træder i aktion ved brug af den spirituelle intelligens, er vores evne til at føde nye ideer, altså adgangen til vores iderigdom.


Ideernes fødsel
En ide kan sjældent føres tilbage til et bestemt udgangspunkt, når man er i vågen, dagsbevidst tilstand.

Det er jo sådan med ideer, at man ofte ikke kan føre dem tilbage til ét udgangspunkt. De kan plantes eller aktiveres af diskussioner, hændelser i livet, ting, man har tænkt over for længe siden. Ting, man har læst, lært eller mødt tidligere, i går eller for flere år siden.

Ideer opstår ofte i fællesskabet med andre mennesker, input fra din computer eller dit TV apparat, fra blade, aviser og fra observationer, du gør dig ud fra, hvordan dit liv former sig og ud fra, hvilke mennesker eller interesser, du kommer i berøring med og af din livsopfattelse i det hele taget.


Vakum i det tomme rum
Videnskabsfolk opererer med begrebet vakuum, det tomme rum, men et rum kan aldrig være helt tomt.

Når der er tale om visualisering, vil vi opdage, at der intet helt tomt rum findes eller sagt på en anden måde, kan du aldrig gøre dig selv helt tanketom, du vil altid ud fra vakuum kunne komme i kontakt via bevidstheden med et eller andet, enten en ide eller en tanke eller en følelse, som er skabt netop i vakuum.

Stilhedens rum er i virkeligheden skabelsens rum. Man kan sige, at i vakuum findes der også bevægelse blot en anden form for bevægelse, en mere skabende og rolig bevægelse, fordi ikke så mange partikler eller tanker er involveret, så ideer opstår netop i vakuum men hvad der har været med til at føde ideerne, kan aldrig foregå i et vakuum. Mange mennesker får mange ideer, når de sover og gennem deres drømme.

Ideernes flow

Dagdrømme
Både dagdrømme og nattens drømme kan bringe iderigdom til os alle. Ideerne kommer, når vi har flow og iderigdom skabes, når der er aktivitet i ganske bestemte hjerneregioner.

Evnen til iderigdom er noget, der ligger latent i den menneskelige hjerne men som ved træning kan udvikles til at rumme en større del af vores liv. Iderigdom er visionær tænkning og tilflyder os især, når vi arbejder med det, der interesserer os mest. Iderigdom er også det evolutionære liv, for igennem iderigdom skaber vi vækst for os selv og derigennem for menneskeheden.

Alle mennesker får ideer hele tiden men det er en kendt sag, at nogle mennesker har en større iderigdom end andre og nogle er bedre end andre til at føre deres ideer ud i verden.

Hjernen består af cirka 100 milliarder nerveceller, også kaldet neuroner. De opbygger elektriske signaler og sender dem videre til nogle af de mange tusinde andre neuroner, som de hver især er forbundet med. Når hjernen arbejder, vil hver enkelt neuron modtage signaler fra mange andre og nogle neuroner vil have den til at sende signalet videre, andre vil forhindre den i at gøre det.

Vi bruger alle en meget lille del af vores hjerne men vi er hele tiden i stand til at udvikle den. Nogle antyder, at der er grænser for, hvor meget vi kan ”buste” vores hjerne, men SIQ ser intet loft  der kan begrænse, hvor meget vi kan.

For at vi kan bruge vores hjerne og udvikle hjernen, er det nødvendigt at vi træner og lære at arbejde med vores følelsesliv, da vi kun kan udleve det, vores følelser kan håndtere. Sagt på en anden måde: Vi er, hvad vi tænker og hvad vores følelser ”fortæller” os, vi skal gøre.


For at kunne præstere sit ypperste skal det øverste lag i hjernen (hjernebarken) have et optimalt samarbejde med det mellemste lag, det limniske system. Det er her tanker og følelser for den enkelte  skal kunne arbejde sammen i en god balance.

Tanker og følelser har hele tiden uhindret adgang til hinanden. Men når vi prøver på at tvinge hjernen til et hurtigt resultat, bliver disse processer nemt generet.
For det første kan det limniske system blive påvirket af følelsesmæssig frustration og så kan hjernebarken ikke arbejde optimalt.

For det andet kan der komme ubalance mellem højre og venstre hjernehalvdel. Så snart den tankemæssige insisteren ophører, kan hjernen arbejde mere frit og så opstår ideen, hvis ikke vi har for store følelsesmæssige ubalancer da følelsesmæssige ubalancer er med til at påvirke vores iderigdom. Følelser kan blokere for at vores geniale tanker og ideer ikke kommer til udtryk og dermed heller ikke til udfoldelse.

Tesen om at man kan sove sig til en idé er på ingen måde ny. Det sker, fordi vores dagsbevidshed under søvnen ikke kan influere på vores følelsesliv og derved ”flyder” tanken mere frit Allerede for 150 år siden var det en udbredt opfattelse, at mange store opfinderes epokegørende opdagelser var inspireret af drømme.  I dag ved vi, at mange får fine visioner under meditationer, visualiseringer og drømme.


SIQ- Amygdala- og det tredje ØjeAktivering af amygdala
og det tredie øje

Af Merete Gundersen
©Copyright 2007


Når vi åbner for det, vi kalder det tredje øje, åbner vi for nye dimensioner af viden og indsigt.

Vi åbner for denne dimension igennem meditation og visualisering men først og fremmest ved, at hjernen kommer i ro og giver slip på den normale vantænkning. Dette medfører at det indre liv i mennesket kan få plads til at udfolde sig.

Det åbner for uovertruffen kreativitet, udvidet intelligens, fred og kærlighed og vores oversanselige evner bliver vagt.
Det er indgangsvejen til din SIQ - Din Spirituelle Intelligens.

Hypotesen er, at der findes nogle særlige bevidsthedsneuroner, som aktiveres via lyset.

Særlige specifikke bevidsthedsneuroner bliver aktiv, disse er endnu ikke kortlagt. Det er ikke mainstream neurologi men viser sig måske på sigt ikke længere at være en hypotese men en virkelighed 

Se- The Amazing Brain Music Adventure, af Neil Slade
HER

Se mere
  HER  

Se Niels Slade på You Tube, aktivering af amygdala

Udbyttet af bevidst at træne og aktiverer amygdala vil for den enkelte være, at deres højeste potentiale ser dagens lys.

Spirituel Hjerte og hjerne aktivitet med plancher
HER

Mere information om reptil-hjernen på Engelsk
HERTankens magiske evner for cellefornyelse

Af Merete Gundersen
©Copyright 2005

At tanker kan forny dine celler er måske ikke noget, du har tænkt over, men hvis du prøver at gå tilbage i tiden og ser på dit liv, og hvad der er hændt dig igennem livet, vil du tydeligt kunne aflæse, hvordan dine celler har udviklet sig blot ved at kigge dig selv i spejlet.

Når vi degenererer i kroppens celler, siger vi også, at vi ældes, og det er jo ganske rigtigt.
Kroppens celler er fra fødselen forprogrammeret til at lide en celledød. Man kan sige, at cellekroppen på forhånd er forprogrammeret til at have en given levetid.
Men selv om kroppen på denne måde er bestem til at dø, er det ikke ligegyldigt, hvordan vi ”behandler” vores celler.

Hjernen er et aktivt organ, som er selvstyrende i processen for, hvorvidt cellen er sund eller usund. Men hjernen er også det operative organ, hvorfra al tænkning indgår og udgår, og denne vekselvirkning er med til at holde de enkelte celler i live.

Tankernes ind- og udstrømning er derfor medbestemmende for, hvordan cellen udvikler sig i et sundt miljø for den menneskelige krop.
Det store spørgsmål her vil være, hvor meget tankerne alene kan gøre?Her er der set helt bort fra hvad, hvordan og hvorfor kost, væske, vitamin- og mineralbalance påvirker cellen, og hvilken indvirkning det har på det fysiske liv og på cellens udvikling.
Dette berører alene, hvordan tankers ind- og udstrømning kan påvirke cellen og derved den fysiske krop men også på, hvad det psykologisk sunde miljø kan gøre for cellens vækst.Cellerne er livets kerne, og der er intet liv uden aktivitet i cellen. Det er tænkningen, der sætter gang i alle de kemiske processer i hele kroppen.Nu er alt dette bevist. Se mere i nedenstående link, der er det videnskabelige bevis.


Banebrydende ny forskning i Cellebiologi
 
med  Dr.Bruce Liptons
HER

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin