Intelligens og evolution

Af Merete Gundersen
©2005

 


 
Atom
©Maleri af Mette Hansgaard

Ny tænkning

Der skrives meget om intelligens disse år, og den menneskelige intelligens funktion er et emne, vi i mange år har været særdeles ivrige efter at kortlægge og beskrive. Det er et "hot emne" og tages jævnligt op både i forskerkredse og i skolekredse.
Diskussionen om intelligens er ikke længere tabubelagt, og man forbinder det ikke længere med stor, kontra lille IQ. For nuværende er debatten mere farverig og blomstrende og rækker i retning af, at intelligens er en utrolig mangfoldig størrelse. Debatten om, hvad der hører ind under begrebet intelligens, har udvidet sig de seneste år, f.eks. er begreberne "følelsesmæssig intelligens" og "social intelligens" kommet med som væsentlige faktorer, og begrebet SIQ, – Den Spirituelle Intelligens® må vel også snart inddrages i debatten.

Emnet har optaget mennesker over hele kloden siden tidernes morgen, tænk blot på Platon, Sokrates osv., og stadig har vi så svært ved at svare på, hvad intelligens egentlig er.
Man har lavet tests for at måle den menneskelige intelligenskvotient, men det ser ud til, at disse tests ikke kan måle det fulde omfang af et menneskes intelligens, og verden over forskers der på højtryk for at finde ind til, hvad intelligens egentlig er, og for at finde bedre og mere egnede metoder for at kunne måle den menneskelige intelligens.

Det er måske en saga blot med intelligens testes? men skal der testes, er det vigtigt, at testen også forholder sig til den spirituelle intelligens, fordi optimal brug af SIQ giver den størst mulige evne for kreativitet og nytænkning. I de senere år er der peget på mange nye aspekter i udforskningen og i beskrivelsen af den menneskelige intelligens. Begreber som "de 7" og "de 9" intelligenser går sin sejregang over hele kloden, og også den spirituelle intelligens arbejdes der med i forskerkredse - dog fortrinsvis i USA.Genetik og intelligens

Det store spørgsmål vil være, om ikke svarene på alle spørgsmål vedrørende den menneskelige intelligens, kan eller skal findes i det genetiske arvemateriale. Er det en genetisk evolutionær egenskab, som hjernen besidder, der gør, at vi mennesker er i stand til at sænke eller forøge neuronaktiviteten i den menneskelige hjerne? og er det ikke via denne forskelighed i neuronaktivitet, at der fremkommer forskellige intelligenser?
De elektriske signaler imellem neuronforbindelserne varierer i hastighed fra menneske til menneske og denne forskel på hastighed afgør, hvilken form for intelligens, der er mest aktiv i mennesket.

En dag kan vi måske via generne se, hvilke centre i hjernen, der er mest udviklet i det enkelte individ. Genetikken vil måske vise os vejen frem til fornyelse af kortlægning af hjernens aktivitet på en ny og anderledes måde. Vi kan så via genteknologi være med til at udvikle sundhed for den menneskelige hjerne og optimere eller neddæmpe hjerneaktiviteten alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt for os, som menneskehed at udvikle. Hvis vi fødes med åbenlyse mangler i neuron forbindelserne, eller hvis vi fødes med forskellige sygdomme, som viser sig ved overaktivitet i de elektriske nerveimpulser i hjernen, så vil vi kunne helbrede sygdommen via påvirkning alene igennem neuronaktivitet.


Spiritualitet og neuronaktivitet


Karakteristisk for spirituelt udviklede mennesker er evnen til at tænke hurtigt. Dette hænger formodentligt sammen med, at de har udviklet flere forgreninger og kommunikations punkter i hjernen, end hvad der er almindeligt. Neuronforbindelser kan belives via lys, og neuron hastigheden øges under meditation, hvorved bevidstheden udvides. Den rigtige form for meditation skal indlæres, for at neuronniveauet øges. Hvis ikke teknikken mestres, falder man blot i søvn. Hvis ikke meditationsteknikken mestres, er det bedre at bruge visualisering som træning i forøget neuronaktivitet.

Den menneskelige intelligens uvikler sig til alle tider, og der ingen tvivl om, at vi har et kæmpe potentiale at trække på, via hjernen og derved via intelligensen.  Vi udvikler, opfinder og eksperimenter via vore kreative tanker og vores iderigdom, og vi efterprøver og afprøver alle vore mange konstruktive tanker, alt sammen i håbet om at modtage, få og forvalte viden, til gavn for menneskehedens udvikling, det være sig materielt og medmenneskeligt

Denne evne til hele tiden at forny sig og at opfinde, er en evne til at "dykke ned i "den kollektive ide-bank", som alle, der er trænede i det, kan gøre, og som vi kan videreudvikle, ved at vi aktivere forbindelserne i hjernen via meditation og visualisering.
Ved kreativ tænkning, "fødes" og udveksles signaler i hjernen, og denne aktivitet sender impulser videre til andre centre. Den ene tankestrøm afløser den anden, og hele tiden er der tale om neuronaktivet på det elektriske niveau. Når man stopper sin tankestrøm, som det er tilfældet under meditation, sænkes aktivitetsniveauet i de elektriske impulser.

Når de elektriske impulser stilner af, begynder neuronerne i hjernen at kunne respondere på lyslegemerne og auraen.  I lyslegemerne sidder der en slags transformator også kaldet den "åndelige hjerne”, denne ” hjerne” respondere på lys.  Under meditative tilstande er hjernen i stand til at kommunikere med det kollektive ubeviste, dette sker via lyspåvirkning fra kosmisk lysindstrømning igennem auraen og derfra videre ind i den menneskelige fysiske hjerne.


Hjernen modtager hele tiden tankestrømme sendt fra det kollektive ubevidste, men da egne indefra kommende tanker spærrer for det kollektive tankeunivers, fornys tankerne ikke optimalt uden meditation.  Man kan så kalde denne proces: "at modtage besked" fra sine åndelige hjælpere, sit højere selv, sin sjæl og i smukkeste tilfælde fra Ånden eller GUD, eller man kan kalde det inspiration alt efter temperament og tro.
Mennesket er bevægeligt i tanke, essens og væren - altså på nanosekunder skifter vores frekvens i hjernen - styrken er jo, at kunne kontrollere denne således, at vi kun "tiltrækker” og udlever det, vi ønsker.

Der er tale om, at vi har flere hjerner i hjernen, eller mange hjernecentre. Den rationelle hjerne henter egenprogrammerede oplysninger fra den kopistiske hjerne. Den spirituelle hjerne henter info fra kreativiteten og fra den visuelle bevidsthed og fra det, vi kalder, forstanden, men også fra det kollektive bevidste og ubevidste. Hvad den spirituelle hjerne opfatter og forstår, kan det være meget svært for personernes rationelle hjerne at forstå og omsætte til forståeligt brug via den rationelle hjerne. Den spirituelle hjerne kan opfange flere informationer, end den rationelle hjerne. Når alle evnerne i hjernen bliver brugt, bruger vi vores evner og talenter optimalt.

 

Neurale netværk


Elektriske impulser og neurale netværk
Hjerneaktivitet foregår imellem neuronerne via synopserne. Neuronerne udsender elektriske impulser af forskelligartede elektriske svingninger, som sendes imellem de neurale netværk. Der findes sende- og modtager synapser.
De arbejder uafhængigt af hinanden, men interagere i et samspil.

De elektriske impulser, som både sendes ud fra hjernen, og som modtages af hjernen, interagere imellem alle andre elektriske impulser i rummets atomare felt af energi. Det vil sige, at alt, hvad der sendes ud fra hjernen, forbliver vedvarende som et elektrisk felt af energi til evig tid i rummet, og alt, hvad der modtages i hjernen, er gammelt stof eller gamle ladninger af tankestof.

Hjernen skal også være i stand til at nytænke, dette gøres ved at nye ord danner nye elektriske impulser i hjernen. Disse interagerer med ”gamle” neuronforbindelser, dette giver nye impulser til nydannelse af neurale netværk, som så lagres i hjernen til ny viden.


Lydens indvirkning på hjerneceller
Alle tanker, vi tænker, udsender vibrationer. Receptorerne på ydersiden af cellevæggen er programmerede til at opfange et særligt svingningsmønster - en særlig vibration. Vibrationen overføres til cellevæsken, dette er med til at sørge for, at cellerne er i stand til at fungere optimalt. Hjernesvingningerne er i særlig grad ansvarlige for de svingninger, som resten af kroppen modtager, forskellige tanker skaber forskellige svingninger på celleniveau, og det er åbenlyst af stor betydning, hvad vi tænker.

Det, at depressive tanker vibrerer på en frekvens, som får cellen til at gå ud af balance, bliver også indlysende. Hvis vi følger dette spor, ser det ud til, at vore tanker kan være med til at holde os psykisk sunde og raske, helt ned på celleniveau.
Hvis mørke tanker hele tiden kører i hjernen, sendes der vibrationer ud til kroppens celler, om at handle på en given måde, som måske ikke balancere med cellernes oprindelige svingningshastighed, og derfor kan man forestille sig, at negative eller mørke tanker danner et usundt klima igen helt ned på celleniveau.

Det kunne derfor være meget interessant, at kortlægge tankeformer og deres vibrationshastighed og deres elektriske impulser for at se, hvilken betydning de har for helbredet. Ved at arbejde på at få dette kortlagt, kunne vi nå frem til at helbrede utroligt meget i psyken alene ved tankekraft.


Hypotese:

  • Ved meditation øges den elektriske spænding i cellerne
  • Ved visualisering differenseres den elektriske spænding i cellerne
  • Cellernes elektriske spænding afhænger af dit tankeklima
  • Lyse tanke klima: optimal spænding i cellen
  • Kærligt tankeklima: optimal spænding i cellen
  • Mørk tanke: lav spænding i cellen
  • Depressiv tanke: ultra lav spænding i cellerne

Neuronerne i hjernen er afhængige af at have den mest optimale elektriske spænding for at give et sundt og velafbalanceret menneske.
Meget andet end tanker påvirker cellerne. Alle lyde har en indvirkning på cellerne, derfor er det vigtigt, hvilken støj vi i vores dagligdag er omgivet af. Også musik påvirker vandmolekylerne i cellerne, derfor er musik som helbredelse måske også en stor del af fremtidens helbredende teknikker - især inden for den menneskelige psyke, men også for den biologiske krop. Der laves allerede nu forskning og forsøg på hospitaler verden over, for at finde frem til, hvor og hvordan lyden kan være en helbredende faktor i sundhed/sygdoms billedet.

Som vi kan se af nedenstående toner, har de alle en farve og en frekvens, og denne frekvens vibrerer i rummet og påvirker vores fysiske krop, vores tænkning og bevidsthed.
 

Toner:

C-------Rød
D-------Gul
D#----- Glint of Steel
E------- Pearly Blue
F------- Dark Red
F#------Bright Blue
G------- Rosy Orange
G#------Purple
A------- Green
A#------Glint of Steel
B------- Soft Blue
C------- Violet

 

Alfabetets farve skala

Fraktaler


A –B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z-Æ-Ø-Å- alle disse bogstaver har en grundform.
Når vi i dagligdagen taler og tænker, arbejder bevidstheden og hjernen med fraktale mønstre, som vi fra hjernen sender ud i atmosfæren, og som hjernen igen kan opfange via lyset. Vi er omgivet af matematik, hele den menneskelige bevidsthed kan aflæses matematisk. Fraktale mønstre er matematik, og når vi via computersprog begynder at arbejde med tænkningen og sætter den ind i computerprogrammer, som kan differentiere de fraktale mønstre, kommer vi tættere på den vision der hedder: at kunne aflæse den menneskelige bevidsthed. Dette er et aspekt, et andet er, at når vi er mere bevidste om vores tænkning, så vil vi blive større medskabere af kosmologiske forandringer. Vi vil for alvor få forståelsen af, at den menneskelige tænkning er en højspændt aktivitet på atom niveau og denne højspændte evne er med til at påvirke langt mere rent atomart end vi lige forstille os, når vi går rundt og tænker alle vores dagligdags tanker.


Ordlyd som højfrekvent lys

Hver sproglyd kan i princippet repræsenteres af bogstaver eller andre skrifttegn. Sprogenes lyde danner vibrationer, der svinger/bølger med bestemte frekvenser. Enhver lyd består af en del, som kan høres med ørene eller er f.eks. i stand til at kunne måles med lydapparatur - og en anden del, som består af højfrekvent lys. Dette kan ikke ses med den normale synsnerve i øjnene - og er derfor ukendt for de fleste. Men denne del opfanges direkte hjernemæssigt, idet denne højfrekvente side af lyden danner magnetiske felter som responderer på hjernen.

Sagt på en anden måde - den største del i ordlydene består af usynligt højfrekvent lys, som ikke ses, på tilsvarende måde som et isbjerg, hvor omkring en tiendedel kan opfattes, mens de resterende ni tiendedele er skjult under havoverfladen. Men det er denne usynlige side, lydenes største side, som består af højfrekvent lys, der opfanges via hjernen, og som aktiverer hjernens neuroner til tænkning.  Teknisk set kender vi allerede lidt til det i grovere form, når en sproglig beretning, f.eks.et radioforedrag, får den lydlige side sendt som lys gennem et lyslederkabel ud til radioen, hvor modtageren kan høre det.

Hver gang vi sætter ord sammen, fremkommer der en samlet lysfrekvens, som rammer hjernens neuroner og derved aktiver neuronerne således, at der kommer gang i tænkningen. Derfor er det vigtigt, hvad vi tænker, og hvad vi oplever.

Når tankeformerne indeholder ord, vil disse ofte være dannet af op til flere stavelser, dvs. sammensat af enkelt-lyde, som alle danner svingninger i hjernen. Den aktivitet er en af de vigtige faktorer i menneskers liv. Ikke to mennesker udtaler det samme ord, stavelse eller bogstav ensartet med den samme lyd, derfor er de samme tanker fra to mennesker ikke helt ens, og derfor kan to mennesker opleve de samme tanker på to forskellige måder, og bl.a. derfor kan det samme liv opfattes forskelligt.

Bogstaver relaterer til ord
Ord relaterer til lyd
Lyd relaterer til lys
Lys relaterer til svingninger og frekvenser og elektromagnetisk stråling
Svingninger og frekvenser kan både være en bølgeform og et felt

Som vi kan forstå af ovenstående, er det derfor langt fra ligegyldigt, hvilke mennesker vi omgås og hvilket sprog vi taler, ej heller er det ligegyldigt, hvilke emner vi beskæftiger os med. Hele vores tænkning og derved også vores sprog har en langt større effekt på bevidstheden, end vi umiddelbart tror. Når lydene svinger, bølger lyset frem og tilbage, og i denne svingning lever og agere vores neuronaktivitet, og vores bevidsthed belives som en aktiv og brugbar medspiller i livet. Når bevidstheden, fra større tænkning men også fra almindelig tænkning, sættets i gang, udvides den menneskelige bevidsthed til at danne nytænkning.

Forskellige sprog svinger på forskellige frekvenser, og derved aktiverer de forskellige sprog forskellige egenskaber i sindet hos de mennesker, der lever og bor i det land, hvor deres sprog tales. Dette er en af årsagerne til, at vi har forskellige kulturer, men mange andre facetter spiller også ind, når det handler om kulturelle forskelle. Lyden eller tonen i sproget er blot en af dem.

 

Kunne du tænke dig at kommentere artiklen,  kan du kontakte  forfatteren  på


 


Copyright © 2007 - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens.dk
  -   All rights reserved.
 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin