Psykospirituel Udvikling
Psykiske og Fysiske Symptomer

Af Merete Gundersen
Copyright ©

 


 Den opgående spiritualitet
 


Fysiske ubalancer
Der forekommer ofte både psykiske og kropslige smerter og ubalancer, når vi er under spirituel og åndelig udvikling. De fysiske ubalancer kan opstå overalt i hele kroppen. Hyppigst er der tale om allergier, eksemer og stor sensitivitet overfor lyde og dufte. Der fremkommer ofte ubalancer i ryggen især over lænden, og der kan forekomme hovedpine og kvalme, nogle mennesker kan få migrænelignende anfald. Der kan være tale om stor overfølsomhed overfor lys, lyde og dufte og der kan være tale om at der opstår ubalancer i huden så som eksem og svamp.
En anden hyppig faktor kan være at der opstår svage tegn på ”hjerteflimmer” eller svage smerter i og omkring hjertet.


Psykiske ubalancer
Psykiske ubalancer kan vise sig som uro, angst, urolig og uregelmæssig søvn.  Der kan også være tale om at høre stemmer og se syner. En følge af de psykiske ubalancer kan også give fysiske ubalancer og omvendt. Fysiologien og psykologen hænger uløseligt sammen, ubalance i det ene medfører oftest ubalancer i det andet. Dette samspil peger på at vi måske skal til at forandre hele vores syn på hvad psykiske ubalancer er, og på hvordan vi kan rette op på disse ubalancer. Der kan være tale om at et helt nyt paradigme skift  i forhold til al traditionel behandling af psykiske ubalancer.

Smerter i hele ryggen kan forekomme. I nogle tilfælde forekommer følelsen af at der ”sendes” en usynlig elektrisk strøm igennem hele ryggen langs meridianerne. Dette kan føles som en overophedning af kroppen. I forbindelse med denne strøm kan der forekomme stor lykkefølelse, glæde og fred, men også en vis uro for spørgsmålet kommer meget hurtigt: Hvad betyder det?


En bio/Spirituel forklaring
Alle disse ubalancer kan være resultatet af intense forandringer i dit DNA niveau, – mens du finder ind til din egen indre guddommelige kerne, og mens din egen indre guddommelige kerne er ved at vågne i dig.
Bio-Spirituel  udvikling omhandler det samspil der findes imellem krop sind og ånd dette samspil findes i alle mennesker. Samspillet er også en vekselvirkning imellem krop, sjæl, ånd, DNA og alle celler.

En af de ledende faktorer i samspillet er tankens kraft som altid påvirker og igangsætter celleaktivitet som så igen påvirker hele vores DNA  struktur. En anden faktor er at vi hele livet er under spirituel og åndelig udvikling, det er vi igennem vores følelsesliv i samklang med vores sjælelige udvikling og denne sjælsudvikling påvirker hele vores fysiske velbefindende.

Men også det faktum at det er via lyset at alt levende hænger sammen har en stor indflydelse på vores fysiske og psykiske balance. Den fysiske hjerne belives af vores åndelige hjerne, den åndelige hjerne, der består af lys og som derfor kan aktivere informationer. Den åndelige hjerne er sjælens hjemsted hvorfra højere tænkning udgår. Denne tænkning kan vi komme i berøring med når vi mediterer og denne kontakt er en medstyrende faktor når vi taler balance i den fysiske krop. Når dagligdagens rutine tænkning ophører, og det gør den når man mediterer, eller under søvnen i vores drømme eller, hvis vi visualiserer, da er man i kontakt med sjæl og ånd og derigennem er man med til selv at programmere eller omprogrammere cellerne til nyt liv.

Tankens kraft og tankeformernes elektromagnetiske lysintelligens er en udløsende faktor for biologisk liv.  Den sætter liv og gang i cellen. Men også følelser kan sætte gang i cellen. Forskellen i disse to aspekter er at hvis det KUN er følelsesstyret da bliver det ren overlevelse, men hvis det er styret af tanken også, og her tænkes især på højere tænkning, da kan vi opnå et sundere biokemisk miljø for vores celleaktivitet.
Vores tænkning er altså med til at afgøre hvorvidt vi har en sund fysisk og psykisk udvikling.

Når vi meditere så intensiveres lyset, der trænger ind i hjernen, dette betyder at tanken kan være med til at sende lys rundt i kroppen. Tanken er lig lys- og da der er tale om fredfyldte, kærlige, homogeniserende tanker er der indbygget det mest optimale lys til udvikling af cellens liv. Denne type tanker vil automatiske opstå både under meditation, men også ved visualisering da man under meditative tilstande pr automatik kommer i kontakt med den skabende tanke som er lige med kærlighed.
Det betyder at din bevidsthed ved ærlig fredfyldt tænkning giver så meget ro i cellen at du opnår et sundere biokemisk miljø.


Når vi via vores tænkning og vores sjæl/ånds kontakt og igennem meditative tilstande bevidst er med til at påvirke hele vores biokemi, er vi også med til at påvirke meridiansystemet i en mere balanceret energi så også dette indvirker på vores helbred i en sund retning. Når det lys vi sender via tanken er med til, at udrense vores cellesystem og vores meridianbaner, da er vi med til at aktivere vores spirituelle åndelige udvikling og skabe optimal balance i kroppens fysiologi. Her er der tale om en tovejs udvikling.

Det er en interessant tanke at vi kan gøre mere for vort helbred, mere en vi tror, også ved eller måske især ved psykiske ubalancer. Meditation, visualisering og bevidst sjælskontakt kan genoprette store dele af vores fysiske og psykiske ubalancer.


Bio/spirituel udvikling
Bio/spirituel er her defineret som en model til at anskue hvad der kan give psykisk sundhed som ligger ud over den nødvendige sunde kost-vitamin og mineralindtag. Bio Spirituel er samspillet indenfor biologien, spiritualiteten og psykologien.

 • Tanker- skaber følelser
 • Følelser-skaber tanker
 • Sanser  -skaber tanker -som skaber følelser og  følelser skaber tanke
 • Sjælskontakt skaber følelser- som skaber tanker-som skaber følelser

Tanker- skaber følelser, sanser og sjælskontakt - dette styrer kroppens biokemi.

Psykisk sundhed afhænger af en sund biokemi i kroppen og i hjernen. Den sunde biokemi oprettes og holdes i live af sunde tanker, af gode smukke følelser af skønhed og ikke mindst af kærlighed. Men især sjælskontakt er vigtig i denne sammenhæng.
Denne sjælskontakt nås igennem meditation, visualisering og bøn. Sjælskontakten bringer kærlighed til sindet, derved er den med til at afbalancere vores biokemi.


Usund/sund levevis

I denne artikel bliver der set helt bort fra hvad, hvordan og hvorfor kost, væske, vitamin og mineral balancer påvirker cellen og hvilken indvirkning det har på det fysiske liv og på cellens udvikling. Dog er disse faktorer meget vigtige for vores spirituelle åndelige udvikling og det er i høj grad også med til at afgøre om man har en god fysik og psykisk balance.

Under spirituel åndelig udvikling er sund og afbalanceret kost et must, det ikke at indtage for mange giftstoffer i form at alkohol piller overdrevet sukkerindtag, overdreven kaffeforbrug, cigaretter eller andre euforiserende stoffer er selvfølgelig ikke fordrende for helbredet og slet ikke på psyken. Ved uafbalanceret forbrug af disse ting vil der altid fremkomme både et usund biokemiske liv som har til følge at man får ubalancer først og fremmest i den fysiske krop, men også psyken påvirkes i dramatisk grad. Der er en vekselvirkning imellem sund levevis og vores spirituelle udvikling.
Sund levevis skal gå hånd i hånd med det, at udvikle sindet, netop for at udvikle en sund psyke og en sund fysisk krop. Der skal sættets ind på begge fronter.


Helbredsfremmede faktor
Når vi er i følelsesmæssig balance, det vil sige, at når kærligheden freden og accepten råder i vores liv er det også fremmende for det fysiske velbefindende, og det er så igen med til at styre vores celler imod den mest optimale orden, der så indvirker på vores psykiske velbefindende.

Cellen er = lys = optimal celleaktivitet er lig med optimal kærlighedstanke
Cellen er født af kærlighed
Cellen udgår fra skabelsesprocessens som er lig med kærlighed
Derfor skal der kærlighed og kærlige tanker til for at cellen kan leve i en optimal symbiose.

Fra sjælen udgår eller kommer ren kærlighedsenergi, den rene sjæl der ikke er forstyrret af negative tanker eller andre påvirkningen, denne sjæl/ kærlighedsenergi holder cellen rask.

Mange ubalancer af fysisk karakter kan bortelimineres ved jævnlig meditation, mange ubalancer så som eksem, svamp, allergi eller andre autonome lidelser eller mange af de nye diagnoser opstår fordi der er ubalance i celleaktiviteten. Mange af disse ting udløses af uhensigtsmæssige følelser som ikke er i samklang med den lyse tanke, derfor skaber de ubalancer i celleaktiviteten, dette bevirker at vi kan blive syge.

Disse ubalancer opstår oftest når der er store følelsesmæssige ubalancer. Det kan opstå af konkret tænkning af almen utilfredshed med sin livssituation, men også flere andre ting kan være årsagen. Men fælles for dem alle er at nytænkning kan bringe nye følelser ind i bevidstheden som så igen aktivere et andet biokemisk miljø som så igen giver nogle helt andre rammer for cellens udfoldelse.


DNA påvirkning på helbredet
I DNA ligger vores arvemateriale på det fysiske plan.
DNA er skabelonen for hvor fysiske krop, skabelsen af den fysiske krop ligger nedfældet i vores DNA.  Men også vores åndelige liv er nedfældet i DNA. Når der er tale om at vi kan være med til at påvirke DNA skyldes det at vi igennem åndeligt spirituelt udvikling og bevidst åndeligt spirituel udviklings arbejde, kan være med til at aktiverer tanker, og følelser som stammer fra tidligere liv. Disse ”gamle” tanker er med til at påvirke vores følelsesliv og derigennem vores celleliv. Dette kan være både i negativ og positiv retning.

De åndelige kvaliteter i vores DNA = er lig med vores sjæls kvaliteter for dette givne liv. Så i DNA strukturen er indbygget hele vores åndelige verdensbillede, som vi skal bruge for at kunne udvikle os i lige netop dette liv, lige her og nu. Vi kan hente viden frem fra vores DNA, som er gammel tanke- og følelsestof, hente det frem, omformere det, hvis det er uhensigtsmæssigt for os at bevare.

Vi kan bearbejde det igennem sjæls- og tankekraft og i meditative tilstande er der en mulighed som vi alle kan benytte. Vi kender sådanne tilstande som oplevet ved regressionsterapi. Dette kan være en ekstrem visuel oplevelse, da erindringer der lå i dvale i vores DNA, sjæl og krop bliver vækket til live og er meget følelsesforløsende. DNA er et proteinmolekyle og hvis vi forstiller os DNA som en beholder, hvori der er indlagret viden af fysisk stof og af åndeligt spirituelt stof, kan vi sige, at den åndelige del af denne viden som beholderen indeholder, kan vi påvirke via sjæls- og tankekraft i dette nulevende liv.


Nyt livssyn
Der er ingen tvivl om at under en åndelig udvikling skærpes vores sanser. I overført betydning er vi begyndt på at skærpe og blive opmærksom på vores forbindelse mellem krop og sjæl. Vi finder ud af sammenhænge som vi ikke før har bidt mærke i, det kan skyldes at vi er opvokset med det menneskesyn, den opfattelse, og derfor også oplevelse af, at krop og sjæl er adskilte dele.

Når det åndelige aspekt begynder at tage del i ens opfattelse af verden, kroppen og psyken så søges også en helhedsfornemmelse og sammenklang med universet. Vi når til en erkendelse af at vi mennesker ikke blot er krop og psyke, men også besidder flere sanser/intelligenser end vi først vidste af. Her er det at vores bevidsthed udvides og vi får tilgang til nye ”områder” i oplevelsen af krop og psyke.

Oplevelser med ”det nye” de nye erkendelser kan fremkalde følelsen af noget guddommeligt, men kan lige såvel fremkalde følelsen af angst.
Hvis du tør sige ja til forandringen i og af dit livssyn og din måde at leve på, vil de fysiske symptomer hurtigere gå i balance og din spirituelle udvikling vil flyde mere jævnt. Ubalancerne opstår ofte fordi der er noget nyt i dig som skal vægges til live. Ubalancerne kan også opstå af ren og skær mangel på handling. Meget ofte er det angsten der blokere. Angsten kan desværre i nogle tilfælde udvikle sig så sind/psyke går i ubalance og vi ser de egentlige psykiske lidelse træde i funktion.

Ved rigtig vejledning, viden og indsigt i det spirituelle verdensbillede kan angsten i mange tilfælde bortelimineres. Du må ikke hengive og lade dig opsluge af din angst, ubalancerne er ofte KUN forbigående og du har større indflydelse på dine ubalancer end du tror. Jo, større indsigt du får i dit sjæleliv og dine kropsreaktioner, jo mere bliver du også i stand til, at kunne dæmpe din egen angst. Og ikke mindst er det i orden, at angstfølelsen er i dig, men den må bare ikke overtage dig og dine beslutninger for at ville leve et godt liv. Nyd det og være glad for dig selv, og  for den du er. 
    

Elektrisk gennemstrømning af rygraden
Har du følelsen af en elektrisk strøm vandrende op igennem hele ryggen kan dette forklares med en såkaldt ”Kundalinirejsning”. Begrebet kundalinirejsning eller kundalini energi er taget fra den indiske spirituelle filosofi, som beskriver det fænomen, der opstår når spiritualiteten vågner i os.
Denne svage eller kraftige strøm kan give små eller store ubehag i den fysiske krop. Når den er kraftigst kan den virke som en brændende ild der føles som alle organer brænder og når den er svag kan de føles som indre rystelser. Når der kun er tale om svage rystelser er den ganske ufarlig og hvis den er meget kraftig er det vigtig at komme under vejledning og måske også under behandling.


Sund Kundalinienergi
Kundalini kan både være en sund udvikling og en usund udvikling. Når den er sund stiger energien langsomt, skridt for skridt fra halebenet op igennem hele kroppen. Alle uhensigtsmæssige følelser og tanker bortelimineres langsom, men sikkert, via vores egen udvikling. Via vores kærligheds tænkning via forsoning, tilgivelse og næstekærlig tænkning. Det vil give en balanceret spirituel åbning og en sund og større bevidstheds-udvikling, som lader os komme i kontakt med vores livs visioner og det gør os i stand til at modtage megen ny visdom. Nye talenter vil se dagens lys.  Hjernens aktivitet forøges. Der sker en livligere neuronaktivitet i centre i hjernen som ikke før har været særlig aktive.

Der kan under både den sunde og usunde kundalini gennem strømning også være tale om, at få  mere eller mindre guddommelige oplevelser, af fineste og smukkeste karat. Dette kan opleves som fremmed og uforståeligt, men også være fyldt med usigelig lykkefølelser og euforiske tilstande som kan være svære, at håndtere. Her gælder det om, at bevare jordforbindelsen, hvilket kan være meget svært uden en aktiv samtalepartner, der har indsigt. Søg kvalificeret vejledning vil rådet være. Kunstneriske udfoldelser vil være gavnlige. Musik vil berolige. Visualisering vil bringe indsigt og forståelse.

Denne form for ”strøm” og varme er det vi kunne kalde en sund kundalini opstigning. Kundalini-energi er en elektrisk strøm, der bevæger sig fra korsbenet op igennem alle kroppens chakra og videre op igennem hjertet for at åbne hjerte, derfra videre op til hjernen. Den beliver på sin vej frem centre i hjernen og strømmer videre ud og forbinder sig med et højere aspekt af alkærlig viden som er både sjæl, ånd og det guddommelige.

Nye talenter vågner i os vi kan bliver forfattere, kunstnere, fysikere eller sprogkyndige. Vi kan komme i kontakt med automatskrift, åndelige vejledere, og musisk udfoldelse. Vi bliver aldrig mere dem vi var, denne sunde udvikling bringer altid stor glæde med sig. Denne Kundallini energi er udsprunget af den rene viljes energi. Altså det aspekt af viljen i mennesket som ønsker at leve i samklang med det Guddommelige princip, som er alkærlig visdom i alle medmenneskelige relationer.


Usund Kundalini
En usund kundallini kan opstå ved overdreven meditation. Men kan også fremskyndes ved usund levevis og indtag af stoffer.Ved usund kundallinienergi opstår som en ultra stærk strøm der farer igennem kroppen. Dette føltes som mange watt, der gennemstrømmer hele kroppen. Denne strøm aktivere sig i ekspresfart i udviklingen i hjernen således, at der på et splitsekund åbnes ud i alle de åndelige dimensioner, som giver frit adgang til stor åbenhed i vores åndelige formåen.

Problemet er, at psyken ikke er rede til denne udvikling. Det kan være meget vanskeligt, at håndtere denne adgang uden støtte fra en fag person. Ved en usund kundallini er den åndelige åbning sket så hurtigt at den, i værste fald, kan give store psykiske problemer med psykisk sygdom til følge.

Bevidstheden er, så at sige, flyttet hjemmefra og er nu aktiv i andre dimensioner af liv, hvor man kan høre stemmer, hvor man ser mange store kosmologiske sammenhænge. Omverden vil ofte være ude af stand til, at kunne forstå dette verdensbillede og de syntes, at personen nu er så forandret, at de frygter for deres helbred.

Denne ubalance kræver hjælp, indsigt viden, vejledning og oplysning fra en fag person som ud over almen sygepleje også har indsigt i den psykospirituelle lære.
Almen medicinering med psykofarmaka er ofte nødvendig, for en periode, således man igen kan komme i kontakt med personerne på et mere jordnært plan.

Med den rette hjælp kan, der med indsigt, viden og træning, i stille meditation og visualisering hurtig oprette en ny og bedre indsigt som gør, at man kan komme på rette køl i sit spirituelle verdensbillede. Fra frygt og overdreven mani til afbalanceret spirituel udvikling, der åbner for de samme talenter, som den sunde kundallini udvikling og ikke mindst være medvirken til at man kan
trappe ud af et eventuelt medicinforbrug. 

 

Nogle af Kundalinis kendetegn

 • Brændende varme eller iskolde strømme, der bevæger sig op gennem rygraden. Det kan føles som mange watt der strømmer igennem kroppen
 • Pirring i underlivet, langs rygraden og især i hovedbunden
 • Vibrationer, uro eller kramper i benene og andre steder i kroppen
 • Smerter, spændinger eller stivhed i nakken samt hovedsmerter.
  Hurtig puls og øget stofskifte
 • Overfølsomhed overfor lyde, dufte, og  menneskers nærvær og påvirkninger fra dem.
 • Orgasmefornemmelser forskellige steder i kroppen eller totale, kosmiske orgasmer
 • Mystiske/religiøse oplevelser, åbenbaringer og/eller kosmiske glimt
 • Parapsykiske evner, Lysfænomener
 • Problematisk balance mellem seksuelle impulser og åndelig drift
 • Angst pga. uvished om processen
 • Svækket koncentrationsevne og hukommelsesbesvær
 • Søvnløshed, manisk opstemthed vekslende med depression og energiforladthed
 • Total isolation fordi de indre oplevelser ikke kan kommunikeres ud

Tilstedeværelsen af nogle af de nævnte kendetegn er ikke ensbetydende med kundalinirejsning.
Der findes mere information om kundalinni rejsning på kundalininetværekts webside.


Fysiske symptomer

Nogle mennesker kan opleve, at de pludselig fra den ene dag til den anden får de mest besynderlige smerter og mærkelige, fysiske symptomer, uden nogen form for forvarsel.
Man kan pludselig en morgen vågne og have de frygteligste smerter i hænder og fødder. Det føles som om de brænder. Tilsyneladende er der ingen fornuftig forklaring på symptomerne og ofte kan læger heller ikke finde årsager eller stille en diagnose for disse symptomer.

Disse voldsomme smerter  kan fortsætte i lang tid, uden man kan finde lindring, de kan blive så slemme, at man dårligt kan gå. Efterhånden aftager smerterne igen, der kan dog godt gå en rum tid, fra fjorten dage til et år. Det er vigtigt at søge lindring og hjælp. Mulig lindring af disse smerter kan  findes i male/tegneterapi, healing, meditation, massage, kranio-sakral terapi og flere andre, blide kropsterapier. Det er også uhyre vigtigt at bevare et godt humør.

Det fænomen, der her er tale om, hedder stigmatisering. Det opstår for mange mennesker i deres psykospirituelle proces på vej mod større næstekærlig udvikling. Det er den udvikling, som i litteraturen står beskrevet om hellige personer, munke og nonner. Mange, ganske almindelige mennesker, kan mærke det i forbindelse med deres psykospirituelle udvikling, om end i mindre grad. Mange katolske munke har haft stigmatiseringer, også kaldet Jesu sårmærker.


Stigmatisering

Stigmatisering kan man have som smerter i hænder og fødder, men også i hovedet kan der være smerter. I overført betydning var det der, Jesus var naglet til korset, og der hvor han bar sin tornekrone. Man kan sige, at personen, der pludselig får disse smerter, i overført betydning går Jesu Kristi lidelsesvej, igennem korsfæstelsen af deres følelsesliv, fra det egoistiske ego til det guddommelige ego.

I denne udvikling åbnes for vores kærlighedsevne.
Via denne proces vækkes den spirituelle intelligens til live. Igennem denne smertefulde proces åbnes for hjertets intelligens, således at der nu strømmer viden til os fra vores sjæl plan. Der åbnes for sjælens iboende, guddommelige kærlighed.

Man kan spørge, hvorfor dette sker. Dette skyldes, at vi, når vi lider, mærker, hvad andre har lidt eller, hvad lidelse er, og igennem denne proces får vi indsigt i lidelsens væsen. Vi blødgøres og hjertets intelligens vækkes til live. Vi bliver ikke mere den samme person efter at have gennemgået lidelsens væsen. Ydmygheden for andre menneskers smerter vokser, og i os har vi nu ikke længere lyst til at gøre andre ondt.


Erfaring og Intellektet

Forskellen på spirituel udvikling ligger i, at hvis vi tilegner os spirituel indsigt igennem intellektet alene, opnår vi en intellektuel indsigt i næstekærlighed, spiritualitet, kærlighed, forsoning, tilgivelse og andre begreber, og denne udvikling vil altid kun blive intellektuel. Her åbner vi ikke for den samme kærlighedsstrøm som ad erfaringens vej, derfor bliver de nye, tillærte færdigheder ikke så rene, som når vi har oplevet og erfaret det selv ved at gå smertens vej.

Modsætningen til den intellektuelle vej er erfaringens vej, og det er den, der giver den sundeste og smukkeste udviklingsvej.
Når vi erfarer det igennem lidelse, så vågner kærlighedsevnen, og indsigterne er nu følt og født, og derved udvides og udvikles alle sanser optimalt. Alle vore sanser skærpes, især synssansen udvikles meget kraftigt. I hjernen er der tale om, at nye hjernecentre vækkes til live, og der bliver aktiv neuron aktivitet i ganske bestemte områder i hjernen.

Dette bevirker, at vi nu kan se ting, andre mennesker ikke kan se. Det udvidede syn er både for det, vi kan se med det synlige øje, men også og måske især med det, vi ser og sanser med sit indre spektrometriske øje.
Man kan sige, at for menneskehedens udvikling kan erfaringen/lidelsen være den rigtige vej til at åbne for vores spiritualitet.

Når vi er gået igennem lidelser og smerter, for eksempel igennem sygdomsperioder, smelter vores egoistiske ego og det stilnes, og frem vokser det guddommelige ego, det som bringer alt det smukke frem i os.
Når det egoistiske ego er stilnet, kan vi søge intellektuel viden om krop, sind og ånd og især om spiritualiteten. Vi kan søge denne viden som en bekræftelse på det, vi har oplevet, men også for at blive klogere omkring hele det spirituelle /åndelige verdensbillede.

Nu har vi både viden og især erfaring, og da er vi blevet VIISE. Det er den erfaringsmæssige del, vi vokser igennem. Spirituel, åndelig udvikling kan ikke læres gennem lærebøger, vi kan få viden igennem lærebøger, og denne lærdom er vigtig, hvis vi skal behandle eller pleje psykisk følsomme mennesker. Lærdommen skulle gerne være en del af alle lægers og sygeplejerskers værktøjskasse, også selv om de endnu ikke har  erfaringen.


En psyko-/spirituel forklaring

Mange fysiske smerter stammer fra vores følelsesliv og er forbundet fra tanken som input til hjernen der så genererer følelserne i de forskellige følelsescentre for derefter at sende eller fører balancen eller ubalancen ud i kroppen via merianerne. Næstekærlig tænkning giver balanceret udvikling og ufredens tænkning giver usund udvikling og især en usund udvikling i den fysiske krop.

Det er meget vigtigt at arbejde bevidst med kærlighedsbudskabet, når vi mediterer og visualiserer for at genoprettet balancen i sindet. Kærlighedsbudskabet er det, der skal bære meditationen op i den højeste energiform. Kærlighedsbudskabet er de mange facetter af kærligheden.
Det er kærligheden til sig selv, til næsten, til alt levende og ikke mindst er det alkærlighedens budskab, der her er tale om.

Det er vigtigt at elske alle væsener også og måske især sig selv. Det vil føre til erkendelse, sundere liv og sunde bevidsthedsudvidelser.
Kærligheden er verdens universelle sprog, det er selve skabelsens sprog. Kærlighedens sprog og meditation giver sunde bevidstheds udvidelser og det giver større eller mindre erkendelser på vores livsvej derfor er meditation og visualisering vejen frem mod større erkendelser på alle planer.

Vi kan visualisere kærligheden helt ind i vores celler, ved brug af visualiserings teknikker kan vi arbejde med vores psykospiritualitet  på en balanceret måde og vi kan opnå en helbredende virkning ved selvhealing gennem fred og kærlighed. Derfor virker en sund psykospirituel balance helbredende på fysiske og psykiske ubalancer.


Meditation og Visualisering
Vi kan alle være med til at forandre vores biokemi og det kan vi blandt andet gøre gennem visualisering.
Følgende kan du påvirke til opretholdelse af en sund balance i den fysiske krop og psyken for at opnå en optimal sundheds tilstand og øget kropsbevidsthed

 • Hjernen
 • Tankerne
 • Blodet
 • Organerne
 • Cellerne
 • Den elektriske spænding
 • Meridianerne

Følgende kan du påvirke til opretholdelse af en sund balance i psyken og sindet med henblik på at opnå en optimal psykisk sundhedstilstand

 • Bevidstheden
 • Tankerne
 • Hjernens biokemi
 • Kroppens biokemi
 • Auraen

Visualiseringsteknikker er interessante, fordi det med disse teknikker det nu er muligt for mennesker selv at være med til at bestemme over sin sundhedstilstand. Igennem visualisering kan du med din bevidsthed være med til at styre din egen sundhed både fysisk og især psykisk.


Det er uhyre vigtigt at du søger læge hvis du føler dig usikker på din sundhedstilstand.

Lægen, gerne homøopatiske læger, akupunktører, irisdiagnostikere, eller andre alternative behandlere kan være til både livsnødvendig og uvurderlig støtte og hjælp under udviklingsprocesser.

Psykospirituelle symptomer

Følgende kan præge din hverdag når du er under Psykospirituel udvikling

 1. Gråd og en dyb indre sørgmodighed, tilsyneladende uden grund, betyder at slippe gamle mønstre og sige farvel til fortiden. Spændingshovedpine, kvalme, træthed og almen utilpashed kan komme i kølvandet. Der kan opstå hjerteflimmer.
  Det er godt og sundt at lade tårerne flyde. Det hjælper med at frigive bundet energi.
  Det behøver kun at være forbigående.

 2.  Pludselig ændring i arbejde og karriere er meget almindeligt. Når du ændrer dig selv vil alt omkring dig også ændre sig. Vær ikke bekymret for om du kan finde det "perfekte" arbejde eller karriere lige nu. Du er i en overgangsperiode, og du må sikkert skifte job nogle gange, før du finder et, der passer til din nye livs vision.
  Udfold din livs vision og lad den lede dig. Vis mod ved at anerkende hvem du i virkeligheden er. Vær aldrig det de andre forventer.

 3. Du får et ønske eller et behov for at trække dig tilbage fra familiære forbindelser eller nære venner. Du er forbundet til din familie og nære venner gennem måske flere liv. Og igennem karmiske bånd Når du fjerner dig fra din karmiske cyklus, frigives båndene til de gamle forbindelser. Det vil føles, som om du driver væk fra din familie og dine venner. Senere vil du måske igen udvikle nye forbindelser med dem, hvis det er godt for dig, men de nye forbindelser vil blive baseret på din nye energi – uden den karmiske tilknytning. Et nyt samvær opstår. Men nye venner vil automatiske også komme ind i dit liv. Byd dem velkommen.
  Vær aldrig ultimativ- vær tro mod dig selv og dine følelser. Søg indre fred og forsoning med din familie.

 4. Ustabilt sovemønster. Du vil muligvis være vågen mange nætter mellem kl. to og fire. Der foregår meget arbejde inden i dig. Du er ved at bryde din vanetænkning og nytænkningen er sat i gang. Det forstyrre også dine drømme, og det er ofte årsag til, at du vågner op for at "puste lidt ud".
  Eller måske for at blive opmærksom på hvad dine drømme vil fortælle dig. Vær ikke urolig. Hvis du ikke kan falde i søvn igen, så stå hellere op og lav noget i stedet for at blive urolig. Det går over- sig ja til din forandring. Vær stolt af dig selv, at du tør forandre dit liv, på en positiv måde.

 5. Urolige, påtrængende og forvirrende drømme. Disse kan indeholde krige og kampe, forfølgelse og monstre, uhyggelige dyr. Kamp med dæmoner kan også forekomme.
  De vil ofte være svære at tolke og det kan gøre dig urolig ligesom du ofte vil føle dig træt når du vågner, efter en lang nats søvn.
  Du frigiver bogstavelig talt hele den gamle energi. Det vil gå over, disse drømme vil blive erstattet af nye drømme, der er lettere at tolke. Disse nye drømme vil være præget ind i din hukommelse, når du vågner og de vil være mere vejledende for dit liv og nemmere at tolke. Sig ja til din forvandling, den er smukkere end du forestiller dig lige nu.

 6. Fysisk desorientering. Til tider vil du føle dig lidt "svævende," – du vil opleve en følelse af, at du ikke har fast grund under fødderne, eller at du befinder dig mellem to verdener. Når din bevidsthed bevæger sig ind i den nye energi, kan din krop somme tider ikke følge med. Der kan forekomme en følelse af ikke at være tilstede i sin krop. Og der kan fremkomme rystelser i hele kropppen som kan gøre en frygtsom og bange. Der kan også være tale om en følelse af jordskælvs lignende rystelser i kroppen. Brug mere tid i naturen og dyrk motion, for at hjælpe med at grundlægge den nye energi inde i dig. Det vil gå over.

 7. Brug mere tid på dig selv og på at søge indad. Du vil pludselig opdage, at du ofte taler til og med dig selv! Du opdager pludselig, at du har sludret løs med dig selv – i de sidste 30 min. Der er et nyt niveau af kommunikation inde i dit væsen du træner i at stole på din egen indre stemme - din sjæls stemme. Samtalen vil øges, og den vil blive mere flydende mere sammenhængende og mere indsigtsfuld. Du er ikke ved at blive skør, du er ved at lære dig selv at kende på en ny og bedre måde. Meditation og visualisering er værdifulde redskaber.

 8. Ensomhedsfølelse - selv i selskab med andre. Du føler dig måske alene og fjern fra andre. Du ønsker måske at undgå grupper og trængsel. Du vandrer en indre hellig og ensom vej, og ensomhedsfølelsen kan gøre dig urolig. Det er nogle gange vanskeligt at relatere til andre. Ensomhedsfølelsen er også forbundet med det faktum, at du føler, dine eventuelle hjælpere er væk. De har været hos dig på alle dine rejser, i alle dine liv. Det var tid for dem at trække sig væk, så du kunne fylde dit rum med din egen guddommelighed, så nye mere guddommelige guider/hjælpere kunne træde i front i dit liv. Tomheden i dig vil blive fyldt med kærlighed og energi og vil blive opfyldt af din egen indre sjæl og åndsbevidsthed. Kærligheden til livet og til dine livsmuligheder vil blomstre ud af din ensomhedsfølelse. Det er igen tid til at søge fællesskabet, men på en ny måde.

 9. Forvirring og mangel på livsglæde ag aktion. Du kan føle dig totalt uinteresseret, med et lille – eller slet intet ønske om at gøre noget som helst. Det er OK, det er kun en del af processen. Tag dig tid til at gøre "ingenting," som for dig kan være det samme som at gøre alting lige nu. Kæmp ikke med dig selv, for dette vil også forsvinde. Du har brug for at koble af for at få ny inspiration ind i dit liv og for at lære dig selv at kende på en ny og bedre måde. Det kan tænkes at du sover mere end sædvanligt det er en del af hele processen. Det vil gå over hvis du arbejder med og ikke imod din egen udvikling.  Vis at du tør din forandring i ord og handling.

 10. At høre indre stemmer og se syner kan være en del af rejsen. Det er ikke godt kun at fordybe sig helt og holdent i denne nye verden, der åbenbares. Her behøves viden, indsigt og udveksling for at opnå balance. At være i en gruppe i denne overgangsfase er en god udviklingsmulighed og kan være en god støtte. Der skal trænes i skelneevne og man skal søge indsigt. Når skelneevnen er på plads så brug dine meddelelser konstruktivt i din hverdag og visualiser eventuel efter behov dine syn ved tegning og maleri. 

 11. En dyb længsel efter at ” komme hjem” Dette er en af de sværeste stadier at være på, og et af de meget svære symptomer at håndtere, men det lader sig gøre. Du føler måske et dybt og overvældende ønske om at forlade Jorden og ”tage hjem” Det er ikke en egentlig selvmordstanke, som er baseret på vrede og frustration. Du ønske ikke at gøre et stort nummer ud af det eller at lave et drama for dig eller andre. Der er en stille del af dig, som ønsker at ” komme hjem”. Roden til det er meget simpel.

  Du har fuldendt din karmiske cyklus. Du har opfyldt din kontrakt for denne livstid. Du er parat til at begynde på et nyt liv, mens du stadig er i din fysiske krop. I løbet af overgangsprocessen har du en erindring om, hvordan det er at være på den anden side. Er du parat til at påtage dig endnu en rejse her på jorden? Er du parat til at påtage dig udfordringerne – og bevæge dig ind i den nye energi?

  Du er nu kommet så langt og efter mange, mange liv på jorden, ville det være en skam at gå før afslutningen af den store film! Desuden, Spirit behøver dig her til at hjælpe andre ind i den nye energi. De vil behøve et menneske som guide – en som dig, der har taget rejsen fra den gamle energi ind i den nye. Vejen, du går netop nu, giver erfaring, der sætter dig i stand til at blive lærer for det Nye Guddommelige Menneske. Så ensom og mørk din rejse somme tider kan være, så vær udholdende og husk at du aldrig er alene! Når du har sagt ja til livet er du rede til, at være den lysende, hjælpende og støttende vejleder for andre og du kan træde i aktion med hele din nye smukke energi.

  Der kan også være en anden årsag nemlig den, at du har haft eller har fået så mange nye åndelige/spirituelle oplevelser og indsigter, og at du måske nu er blevet så forbundet med din spiritualitet, at du ønsker dig tilbage til denne - den anden verden.  Men dit liv på Jorden er helt unikt, og du har en mission.
  Følelsen af, og ønsket om at komme hjem, vil altid være forbigående. Hvis du har sagt ja til din spirituelle udvikling og følger den uden angst og frygt, kan ønsket om at komme hjem fremkomme en gang imellem, men da vil det ikke føles som en længsel, men som en glædelig forventning en gang i fremtiden.

 12. Smerter i ryggen og fornemmelsen af stærk varme i hele kroppen. Det kan føles som om der strømmer en ild-agtig varme gennem hele kroppen som tilsyneladende kommer fra en kilde du ikke kan styre med din bevidsthed. Der kan komme en smuk varm lysende kærligheds energistrøm som strømmer ind fra issen og ned over hele kroppen og ud i alle dine celler. Det er din rene sjælenergi der gennem strømmer dig, healer dig og sætter dig i dyb kontakt med dine sjælskvaliteter.

  Din indre sjælsbevidsthed vågner og din åndelig udvikling går nu over i en helt ny fase som viser dig vejen til fred med livet, og balance i din fysiske krop.
  Du er blevet din egen og andres healer. Du bliver visionær, nytænkende, nyskabende, og alkærlig.
  Du lærer dig selv og verden at kende på en ny og anderledes måde. Du er nu den du virkelig ER. Du modtager viden fra din sjæl.


Hvis du vælger at blive stående ved et af punkterne, kan din udvikling stoppe der, det er oftest det der sker, en psykospirituel udvikling er for det meste lineær da der er visse udviklingstrin der følger vores alderstrin.


Men man kan godt springe lidt rundt i punkterne, det  ses ofte og er ikke unormalt. Hvis alle punkterne er gennemlevet i dette liv lever man i den størst tænkelige fred og alkærlig visdom der kan opnås for et givent liv eller for et givent livscyklus.

Den psykospirituelle/åndelige udvikling er livslang og strækker sig over alle vore  livsforløb.  

 For kontakt til Merete Gundersen
´

 


Til toppen

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved 

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin