SIQ®  - Den Spirituelle Intelligens
og Børn
 
Indigobørn - fremtidens børn og voksne - født i nutiden

Af Merete Gundersen
Copyright© 


Hvor kommer det fra

Der tales i disse år utroligt meget om det nye og meget moderne begreb Indigobørn. Begrebet stammer fra USA, og referer til, at disse børns aura, som overordnet grundfarve er indigofarvet. Begrebet blev første gang lanceret af amerikaneren Nancy Ann Tappes, og er senere blevet taget op af flere andre forfattere og clairvoyante i USA blandt andet James Twyman . Alle er fremkommet med forskellige bud på, hvad det vil sige, at være Indigobarn.

Men også i Danmark har vi været aktive, og nogle af dem, der har taget emnet op er: Inger Brochmann , Ulla Jerrebo Maglekilde,  Anni Sennov  og Jørn Martin Steenhold, .
Begrebet dækker ligeledes over det, der også bliver kaldt: ”Den nye tids børn”, ”Stjernebørn”, ”Krystalbørn”,” Celestebørn”, og ”børn født med en 6.sans aktiv”, og mange mener, at børn, der lider af DAMP, autisme og hyperaktivitet, tillige kommer ind under begrebet Indigobørn.

Ikke meget er der skrevet i bogform om disse børn, og en del af det, der allerede er skrevet, overlapper hinanden, således der er tale om meget enslydende informationer om Indigobørnene.
Der er beskrevet en hel del om børnenes adfærd og deres evne til at tilpasse sig den verden, de er inkarneret i, og det er beskrevet ud fra flere forskellige vinkler, som mest handler om, hvordan man kan yde disse børn støtte og eventuelt hjælp, eller hvordan man kan hjælpe forældre til disse børn, med at lære at takle livet for og med børnene.

En stor del af den viden, der er fremkommet, handler om, at børnene har store tilpasningsvanskeligheder, og at
de derfor ofte medicineres med stoffet Ritalin.
Det er alt sammen meget vigtig viden, og det er utrolig ønskværdigt, at denne viden bliver modtaget af hele den sektor, som tager sig af vore børn i dagligdagen. Undervisere på skolerne, i vuggestuer og børnehaver, og selvfølgelig skal alle forældre have information. Alle kan have stort udbytte af den megen viden, der er fremkommet om Indigobørnenes adfærd.

Vi står altså lige nu med en viden fra flere planer, om børn der agerer anderledes end flertallet, nemlig både fra den spirituelle /åndelige sektor og fra den etablerede. Den meget markante forskel i forståelsen af børnene er, at den spirituelle /åndelige sektor måde at komme børnene nærmere er med kærlighed, accept, åbenhed, og den indstilling, at vi selv kan lære noget af dem. Hvorimod det etablerede system betragter disse børn, som værende syge, og derfor foreslår, at de skal behandles med medicin.

Man kunne ønske sig, at disse to grupper af mennesker, der arbejder med børnene, ville finde ind til et konstruktivt samarbejde til glæde og gavn for børnene og for den videre udvikling. Det er fint at holde sig for øje, at denne uvikling kun er et skidt på vejen til, at børnene fødes med endnu større adgang til universel viden, og de vil komme til at fornemme og se langt mere end på nuværende tidspunkt, så derfor er et samarbejde allerede nu meget vigtigt.


Benævnelser fra sektorernes side

Fra den spirituelle/åndelige sektors side

 • Indigobørn
 • Stjernebørn
 • Englebørn
 • Krystalbørn
 • Celestebørn
 • Den nye tids børn


Fra den etablerede sektors side

 • Hyperaktive børn
 • Børn med damp
 • Børn med Autisme
 • Børn med indlæringsproblemer
 • Børn med andre psykiatriske lidelser

Man kan sige, at begge dele er sandt. Det er vel et spørgsmål om et paradigmeskifte, som de to grupper i fællesskab kunne samarbejde om at tilvejebringe. Især inden for psykiatrien ville den spirituelle verden kunne bidrage med væsentligt nyt, fordi de har teknikker til at lære børn, at håndtere kontakten til andre bevidsthedslag/virkelighedsplaner, og få et positivt udbytte af det, at høre stemmer, det at se andre væsner, det at kunne tale med afdøde personer osv.

Sektoren har nogle svar, som vil komme nogle af børnene
til gavn. Man kan udtrykke det lidt mere firkantet og sige, at den spirituelle verden ser børnenes store potentialer, som livsnødvendigheder, og det etablerede system ser børnenes evner med mørkere briller, som noget der gerne skulle forsvinde.

Den spirituelle sektor ser evnerne, som noget der beriger livet for den enkelte, når blot
omgivelserne ved, hvordan de skal håndtere det. Den etablerede verden ser på det, som noget, der ikke skal tales om. Dette i sig selv giver store ubalancer, og vi skulle gerne derhen, hvor vi samarbejder for at nå et bedre resultat for alle disse mange børn, der føler de står udenfor.
Når begge sektorer indgår i et konstruktivt tværfagligt samarbejde, vil der opstå nye landvindinger til gavn for børnene.


SIQ®- Spirituel Intelligens og kærlighedsevnen

Hvis vi kigger på alle de forskellige navne, der er hæftet på disse børn, er ingen af dem egentlig forkerte, fordi alle disse titler hver især sorterer under og rummer begrebet: ”børn født med deres spirituelle intelligens og deres 6. sans åben”, vagt eller særdeles aktiv. Når der er så mange betegnelser, skyldes det, at betegnelserne og begrebsverdenerne stammer fra den viden, som fremkommer fra mennesker med delvise indsigter, altså mennesker, der har forskellige spirituelle indsigter, og hver især ser de deres hjørne af fænomenet. Vi mangler viden fra et menneske som Martinus , et menneske med fuld kosmisk forståelse. 

Jeg vil bidrage med min viden, ud fra et punkt der ligger imellem dem, som har hver sit enkelte begreb at arbejde med, og så det at have fuld kosmisk forståelse. Jeg har indsigt i delmålene og kan se et samlet billede af, hvad det næste skridt i evolutionen vil være, frem til det punkt, hvor børnene fødes med fuld kosmisk forståelse. Jeg har ikke på nuværende tidspunkt indsigt i eller fuld kosmisk forståelse og overblik over, hvad børnene vil kunne, når de en dag har den fulde kærlighedsenergi integreret i sindet og er fuldstændig åbne, til at modtage direkte guddommelig vejledning, om jeg får det, vil kun tiden vise.

For at de to sektorer skal kunne mødes, ville det være en hjælp, at have en fælles betegnelse for disse børn. En meget fin fællesbetegnelse ville være SIQ® - børn. Begrebet SIQ® - børn betyder: "børn med spirituel intelligens", altså børn, som er født med evnen til at bevare åbningen til den spirituelle dimension og hvis spirituelle evner derfor er potentielle og aktive.

Deres spirituelle intelligens er altså vakt, og neuronaktiviteten i hjernen er aktiv i bestemte centre hos disse typer børn, noget vi ikke ser hos børn i almindelighed, men altså det næste skridt på vejen i den evolutionære udvikling af mennesket. Disse centre søges udforsket via hjerneforskning.
Vores opgave er, at hjælpe disse børn til at bibeholde denne åbning, således børnene kan håndtere deres liv på en sund måde.
SIQ® dækker over alle spirituelle/åndelige evner.

Mange af børnene lukker ikke af for deres evner, fordi de er så heldige at have nogle forældre, der er langt mere åbne for dette, end vi har set det tidligere.
Det er til alle tider vanskeligt, at komme fra de smukke åndelige riger her ”ned” til Jorden og dens noget tungere atmosfære. Tyngdekraften gør noget ved åndens måde at manifestere sig på, der gør, at det er vanskeligt at holde kontakten åben mod vores universelle ophav. Det er heller ikke meningen, at der skal være fuld åbenhed endnu, menneskeheden har langt fra lært det store kærlighedsbudskab at kende til bunds, der er derfor stadig tale om, at et begrænset antal børn har en aktiv spirituel intelligens.


Kosmisk Viden

Der fødes mange Indigobørn, Stjernebørn, Krystalbørn o.s.v.; men det er ikke børn, der er født med kosmisk viden, betegnelserne står for delvis kosmisk viden, det betyder, at Indigobørn har vise evner, Stjernebørn andre evner, Krystal børn igen andre osv., det er derfor, alle de grupperinger og betegnelser opstår.

Børn med aktivt SIQ®, kan trække på mange åndelige aspekter samtidig, de har samtlige evner. De kan trække visdom fra deres hjemuniverser, der hvor de kommer fra, før de valgte deres nutidige inkarnation på Jorden. De kan tillige tilegne sig kosmisk viden fra det kollektive ubevidste visdomshav. Deres viden er ikke tillært, men alene en aflæsning af stoffet via det indre spektrometriske øje.  En del af disse børn er meget dårlige til at bruge deres kopistiske evner, altså evnerne til at kopiere, aflæse og lære, hvad der bliver dem vist eller fortalt.

Man kan sige det på følgende måde, at for nuværende er der tale om, at de mange betegnelser dækker over en delvis spirituel opvågning i bevidstheden på børnene. Det er børn, der har en eller to åbninger i deres åndsevner. SIQ® - børn har alle evnerne "smelte" sammen, de er født med en større kærlighedsfrekvens i sindet, og de har adgang til den kosmiske forståelse, som gør, at de vil kunne aflæse årsagssammenhænge for mange typer skabelse.

Indigobørn - Stjernebørn -Krystalbørn – Celestebørn - Den nye tids børn – hvis et barn har alle evnerne fra alle betegnelserne, vil de være i stand til at operere med deres fulde spirituelle kompetencer. De vil have en fuld aktiv SIQ®, - de besidder kosmisk visdom og indsigt. Nogle skal dog ledes lidt på vej, dette gøres via den rette vejledning fra forældre og lærere. Børnene vil derfor være i stand til at omsætte deres viden til VISDOM på alle planer, hvor barnet skaber ALT i kosmisk kærlighed for sig selv og næsten.

Indigobørn, Krystalbørn osv. er alle født med særlige men forskellige evner.
Alle børn er den nye tids børn, og de er alle født med særlige evner, men vi har stadig noget til gode, nemlig at der fødes flere børn med alle evnerne aktive på en og samme tid, det vil sige børn, der fødes med deres kosmiske bevidsthed åben.
Evolutionen vil bringe os derhen, hvor alle talentkernerne er samlet i et og samme lille menneskebarn, og fremtiden vil lære os, at udnytte hjernens kapacitet optimalt.

Den form, vi lever under i dag, er den separatistiske udviklingsmodel, den er det næste skridt videre frem mod den enheds- og kærligheds skabende menneskerace. Vi har langt vej endnu, det er derfor altid spændende at inkarnere her på planeten. Rejsen mod kærlighedsriget er så spændende, berigende og udfordrende, at mange gerne vil være en del af denne rejse, derfor står sjæle i kø for at inkarnere her på planeten.


Hvordan kan du vide, hvilken kategori, dit barn hører under, om det er et Indigobarn, et Krystalbarn eller et barn med aktiv SIQ®?

Typisk for disse børn er, at de er meget følsomme og sensitive.

Nedenstående karakteristika og adfærd vil ofte vise sig at være problematiske for barnet, når barnet ikke mødes med forståelse fra de voksne, som omgiver det:

 • Frygtsomt
 • Ensom
 • Trækker sig ind i en fantasiverden
 • Hjemlængsel, efter hvad ved de ikke
 • Har en usynlig ven
 • Taler om andre verdener
 • Ser ufoer
 • Ser afdøde
 • Mareridt
 • Taler om andre liv
 • Frygter døden
 • Søger ind i sig selv
 • Mister kreativiteten
 • Forstår ikke ufred og vrede

Barnet vil udvise et helt andet adfærdsmønster, når en eller begge forældre har en aktiv SIQ® og selv er sensitive. Det vil da leve i større harmoni og ikke være frygtsomt, og de ovenfornævnte egenskaber og adfærd, vil enten være erstattet, eller de vil fremstå som begavelser og ikke som problemer. Barnet vil typisk

 • Bede
 • Se engle
 • Føle sig tryk og beskyttet
 • Være frimodig
 • Sove fredeligt
 • Bevæge sig afbalanceret ind og ud af fantasiens verden
 • Bevæge sig afbalanceret imellem sine synlige og usynlige venner
 • Føle sig hjemme
 • Forholde sig afklarende og forstående til døden
 • Se aura
 • Kende egne tidligere liv
 • Straks genkende ligesindede

Evnerne hos SIQ® - børn – fremtidens børn og voksne, dem der rummer alle de spirituelle egenskaber, og hvor egenskaberne arbejder integreret sammen.


Disse karakteristika har børn og voksne med aktiv SIQ
®

 • Kan se ind i dimensionerne
 • Anderledes indlæringsmåder
 • Aflæser den kollektive bevidsthed via lysets energi
 • Aflæser andres bevidsthed via auralyset
 • Kan se igennem fast stof
 • Kan aflæse følelsesmæssige aspekter i mennesker
 • Forstår universelt demokrati
 • Forstår universel religion
 • Nyskabende
 • Nytænkende
 • Iderige
 • Bevarer individualiteten i gruppesammenholdet
 • Ydmyghed
 • Kender og lever i overensstemmelse med de kosmiske love om    kærlighed - næstekærlighed og tilgivelse


At se ind i dimensionerne

En anden evne hos disse børn er evnen til at se ind i fortid, nutid og fremtid på en og samme tid.
Denne subtile evolutionære evne til at se ind i fortid, nutid og fremtid, er aktiveret ved mødet med et ægte SIQ® barn indigobarn, og de kan se livet og alt, hvad der rører sig, på samme måde som hvis der spiller en hel film foran det indre spektrometriske øje, ved siden af den almindelige bevidstheds oplevelser.

Det er præcis det samme, som at kunne se ind i kroppen, at kunne se ind i ALT stof, at kunne se ind i, og derved aflæse, atomernes inderste væsen, og at kunne gennemlæse stoffets inderste kerne. Disse børn fødes der ikke mange af endnu, og man kan sige at mange mennesker kalder sig clairvoyante, og det kan man også være på mange niveauer; men den mest optimale clairvoyance fås af den, der har hele spektret af SIQ ®aktiveret, en sådan person "besidder" kosmisk bevidsthed og kan se igennem ALT STOF

Børn der er født som det, der betegnes SIQ® - børn, fremtidens menneske, har en helt færdigudviklet hjernestruktur til, at læse det kosmiske stof. I hjernestrukturen er de udviklet, som fremtidens mennesker vil blive, og de kan derfor udvide deres bevidsthed til, at se ind i stoffet. De besidder så stor en kærlighedsfrekvens, den er naturligt indbygget i sindet, derfor har de aktiv adgang til det store universelle visdomshav, det vi også kan kalde det kollektive bevidste og det kollektive ubevidste.

Hvis man er født med denne evne, kan man til alle tider aflæse stoffet. Det er det samme som, at kunne afkode stoffet, men altså også aflæse det enkelte menneskets hele livsforløb i fortid, nutid og fremtid. Man kan på samme måde se ind i kroppen, eller se igennem en lukket bog, og derved få fat i: ” hvad indeholder denne bog”. Ikke at hele bogen kan affotograferes, men essensen kan aflæses, og indholdet kan afkodes og forstås, og der kan i samme tankestrøm ses, læses eller afkodes hvad nyt der kunne tilføres, det givne stofområde som bogen indeholder.

Det samme gør sig gældende, hvis der er tale om, at se ind i kroppen og dens organer, her kan organernes ubalancer aflæses, og der kan ses hvilke healingsteknikker, der nu er de bedste for at bedre tilstanden. Derfor vil evnerne og denne evolutionære udvikling for menneskeheden, vise sig at bringe utrolig store fremskridt, når den for alvor bliver aktiv for alle børn der fødes, fordi der derved vil ske utrolig store fremskridt på det forskningsmæssige, det helbredsmæssige, og den kosmiske viden vil ekspandere enormt, når disse børn pludselig fødes i store tal. Forskning i kosmisk astrologi og astronomi vil nå uanede højder, for der vil tilføres så meget viden, så det vil blive svært, at finde resurserne til alt den forskning, der nu vil se dagens lys.


Sprog og tal færdigheder 

Ved aktiv SIQ® er sprogegenskaberne ikke aktive på samme måde som vi kender det i dag. På samme måde som man kan se ind i stoffet og se igennem vægge og se igennem en lukket bog kan man nu også lære sprog på en mere flydende måde. Grundessensen af sproget er det altid vigtigt at man har lært sig som en grundform for at kunne arbejde videre med sproget på en spirituel måde. Hvis vi ser på autists, de har en evne til at tale sprog eller håndtere tal på en helt anderledes måde end den vi kender.

Man kan sige at de aflæser og lagre ikke viden. Når vi lærer udenad så lagre man viden i hukommelsesbanken, når man arbejder spirituel så henter man information eller aflæser informationer og man ser foran sig og det er så det resultat man skal bruge.  Sproget vil flyde i en lind strøm ind i hjernen på det spirituelle barn eller voksen. Hvis det drejer sig om tal vil personerne være i stand til at se svaret foran sig.

Store genier i musik, forskning og andre former for kunst
Vi kender hele fænomenet fra mange af vores aller største og mest berømte kunstnerere og seere verden over lige fra De Vinci, til Van Gogh, Einstein, m.m.  Mange af dem har været store seere de har været datidens Indigobørn, krystalbørn, celestebørn. Og hvis vi i dag se på hvordan skolesystemet indretter det for vores børn er der ikke plads til det at blive et geni ud over det sædvanlige fordi vi ikke hylder det at opelske anderledes heden og ej heller opelsker det at være i besiddelse af en spirituel dimention.


Kærlighedens ultimative formåen for børn med aktiv SIQ®

At være født med aktiv SIQ® er en dimension som er den ultimative udvikling for menneskeheden de næste små 1000 år. At være i stand til, at takle at kunne ”se” så meget om andre menneskers inderste liv, deres gøren og laden, deres balancer og ubalancer på krop og sind, at kunne se ind i flere af deres inkarnationer, at vide hvad de har bedrevet både nu og tidligere, ja der skal kærlighedsfrekvenserne være helt optimalt.

Men der skal også en meget stor ydmyghed til. Pli og næstekærlighed er de store evner, der skal til, og de er altid veludviklede, når dette syn aktiveres, for tænk at vide hvad der hænder for alle mennesker, som er omkring dig?
Mange mennesker kan bruge deres intuition, et begreb der slet ikke rækker i denne sammenhæng og med denne nye form for syn. Intuition er et spørgsmål om, at afkode signaler den fysiske og den psykiske krop udsender, dette evner mange mennesker at gøre, det samme gør SIQ børnene, men de evner samtidigt det udvidede kosmiske syn, at kunne se ind i fortid, nutid og fremtid på en og samme tid.

Børn født med deres SIQ® – spirituelle intelligens aktiv, vil tilføre verden oceaner af visdom, og alle vil vi blive opfindere og vismænd i langt større stil, end vi ser i dag, og vi vil lære at udveksle på en kærlig måde.  Det bliver en glæde og en stor udfordring at leve i en verden som er befolket af store seere men det bliver også en verden fuld af kærlighed, forståelse, accept, og frem for alt er verden fuld af kreativitet, og opfindsomhed i kærlighedens tjeneste.

Test din spiritualitet

 

 

Indigobørn - fremtidens menneske, født i nutiden

Af Merete Gundersen

Copyright© Et af Indigo Børnenes hjemmeuniverser


Hvor kommer det fra


Der tales i disse år utroligt meget om det nye og meget moderne begreb Indigobørn, den nye tids børn. Det er et begreb som, stammer fra USA, og som blandt andet lanceres af amerikaneren James Twyman .
Det dækker blandt meget andet over begrebet: Den nye tids børn, Stjernebørn, Krystalbørn med mere.

Ikke meget er der skrevet om disse børn, og en del af det der allerede er skrevet overlapper hinanden, således der er tale om meget enslydende informationer om Indigobørnene. Der er beskrevet en hel del om børnenes adfærd, og deres evne til, at tilpasse sig den verden, de er inkarneret i, og det er beskrevet ud fra flere forskellige vinkler, som mest handler om, hvordan man kan yde disse børn støtte og eventuelt hjælp, eller hvordan man kan hjælpe forældre til disse børn, med at lære at takle livet for og med børnene.

Det er al sammen meget vigtig viden, og det er utrolig ønskværdigt, at denne viden skal ramme hele sektoren, der tager sig af vores børn i dagligdagen, undervisere på skolerne, i vuggestuer og børnehaver, og så selvfølgelig information til alle forældre, som kan have stor udbytte af al den viden, der er fremkommet om Indigobørnenes adfærd.


 


 
At se ind i dimensionerne


Subtile evolutionære evner


Men der er en dimension, som ikke rigtig er omtalt, når talen falder på disse børn, og som er en af de helt store forskelle på den gamle og den nye tids børn, nemlig evnerne til at se ind i fortid, nutid og fremtid. For at der kan være tale om ægte indigobørn, fremtidens børn og fremtidens menneskerace, så er der tale om, at denne dimension endnu ikke er fuldt og helt aktiveret, og ikke ret mange af disse såkaldte indigobørn af hvor tid har implementeret evnen.

Denne subtile evolutionære evne til at se ind i fortid, nutid og fremtid, er aktiveret ved mødet med et ægte indigobarn, og de kan se livet, og alt hvad der rører sig, på samme måde som at spille en hel film der kører sammen med bevidstheden, foran det indre spektrometriske øje. Det er præcis det samme som, at kunne se ind i Kroppen, at kunne se ind i ALT stof, at kunne se ind i, og derved aflæse, Atomernes inderste væsen. Det at kunne gennemlæse stoffets inderste kerne, det findes der kun en nulevende person i Danmark/Spanien, der kan, nemlig: Ulla Runchel.

Ulla Runchel er født som det vi i dag betegner som Indigobarn, fremtidens menneske, hun har en helt færdigudviklet hjernestruktur til, at læse det kosmiske stof. I sin hjernestruktur er hun udviklet som fremtidens mennesker vil blive, og hun kan derfor udvide sin bevidsthed til, at se ind i stoffet. Ulla Runchel har så stor en kærlighedsfrekvens indbygget i sit sind, så hun har aktivt adgang til det store universelle visdomshav, det vi også kan kalde det kollektive bevidste og det kollektive ubevidste.

Hvis man som hun er født med denne evne, kan man til alle tider aflæse stoffet. Det er det samme som, at kunne afkode stoffet, men altså også aflæse det enkelte menneskets hele livsforløb i fortid, nutid og fremtid. Man kan på samme måde se ind i kroppen, eller se igennem en lukket bog, og derved få fat i, hvad indeholder denne bog. Ikke at hele bogen kan affotograferes, men essensen kan aflæses, og indholdet kan afkodes og forstås, og der kan i samme tankestrøm ses, læses eller afkodes hvad nyt der kunne tilføres, det givne stofområde som bogen indeholder.

Det samme gør sig gældende, hvis der er tale om, at se ind i kroppen og dens organer, her kan organernes ubalancer aflæses, og der kan ses hvilke healingsteknikker, der nu er de bedste for at bedre tilstanden. Derfor vil evnerne og denne evolutionære udvikling for menneskeheden, vise sig at bringe utrolig store fremskridt, når den for alvor bliver aktiv for alle børn der fødes, fordi der derved vil ske utrolig store fremskridt på det forskningsmæssige, og det helbredsmæssige område.

Den kosmiske viden vil ekspandere enormt, når disse børn pludselig fødes i store tal. Forskning i kosmisk astrologi og astronomi vil nå uanede højder, for der vil tilføres så meget viden, at det vil blive svært, at finde resurserne til alt den forskning, der nu vil se dagens lys. Så ægte Indigobørn vil tilføre verden oceaner af visdom, og alle vil blive opfindere og vismænd i langt større stil, end vi ser i dag.


Kærlighedens ultimative formåen for indigobørn


Denne dimension er den ultimative udvikling for menneskeheden de næste små 1000 år. At være i stand til, at takle at kunne ”se” så meget om andre menneskers inderste liv, deres gøren og laden, deres balancer og ubalancer på krop og sind, at kunne se ind i flere af deres inkarnationer, at vide hvad de har bedrevet både nu og tidligere, ja der skal kærlighedsfrekvenserne være helt optimalt. Men der skal også en meget stor ydmyghed til. Disse egenskaber indeholder Ulla Runchelselvfølgelig, ellers ville hun ganske enkelt ikke være den store seer, som hun er.

Pli og næstekærlighed er de store evner, der skal til, og de er altid veludviklede, når dette syn aktiveres, for tænk at vide hvad der hænder for alle mennesker, som er omkring dig?
Mange mennesker kan bruge deres intuition, et begreb der slet ikke rækker i denne sammenhæng og med denne form for syn. Intuition er et spørgsmål om, at afkode signaler den fysiske og den psykiske krop udsender, så det ligger på et helt andet stade, og er helt andre evner, der er aktiveret.

Når jeg kan berette om Ulla Runchels unikke, kærlige, ærlige og ikke mindst hendes formidable evner til at se ind i fortid, nutid og fremtid, er det fordi jeg selv har arbejdet i denne branche, og fordi jeg gennem 12 år har fulgt Ulla Runchels arbejde.

Jeg har oplevet og set hvad hun gennem sine store visdomsord, brugen af sine åndeligt højt udviklede kærlighedsstade har indsigter i. Hvis man ikke helt kan forstå, hvad jeg mener, kan man eventuelt læse hendes bøger, og især hendes sidste bog Lysets Tidsalder, som forudsiger og beskriver store nye landvindinger for menneskeheden.

Ulla Runchel skriver her, om emner som hun slet ikke kan vide noget om, med de uddannelser hun har, men som hun alene har indsigt i, via aflæsning af evigheden, hvor al visdom findes igen i fortid, nutid og fremtid, altså hun kan aflæse stoffet via det atomare spektre af lys.
Men det er også fordi, Ulla Runchel for ti år siden forudsagde min fremtid i mindste detaljer beskrevet som en hel film.
Alt er hændt, præcis som hun kunne se det, dette fordi hun er et: ”ægte voksent indigobarn” Det vi alle vil udvikle os til i vore næste inkanationer.

Hvis der er nogen, der fuldt og helt kan skrive en bog om Indigobørn, dens begreber, hvad og hvordan det er, at være et ægte Indigobarn, så vil det være Ulla Runchel. Lad os alle håbe, at vi snart ser en bog fra hendes hånd, der indeholder hele den unikke, sjældne evne som fremtidens mennesker, kommer til at indeholde.

Læs mere i Ulla Runchels spændende bog Lysets Tidsalder skrevet af Danmarks største nulevende SEER.

http://www.forvandlingskuglen.webbyen.dk/

 

Her kan du skrive hvis du har en kommentar til sidenTil Toppen


Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin