SIQ®-Den Spirituelle Intelligens


Af Merete Gundersen
Copyright©


 

Et halvt menneskesyn

Set i lyset af læren om de syv intelligenser, som de beskrives af Howard Gardner, og som han nu har videreudviklet til de ni intelligenser, er nu ved at gå sin sejrsgang over hele verden. En lære der undervises efter mange steder i den danske folkeskole. Forfatteren til denne artikel ser en mangel i beskrivelserne af de mange intelligenser, nemlig manglen på inddragelse af den spirituelle dimension i indlæringen.

Den spirituelle dimension findes i alle mennesker og indeholder meget store ressourcer for både børn og voksne og den relaterer til den holistiske tankegang, der henviser til at mennesker består af både krop, sind og ånd: altså det holistiske menneske og den holistiske tankegang. At lade som om den åndelige spirituelle dimension ikke eksisterer, gør, at vi ikke kan lære børnene at bruge deres optimale evner og talenter. En indlæring og en folkeskole der ikke tilgodeser den spirituelle intelligens, er en skole som opererer med et halvt menneskesyn.

Dette gøres ofte af frygt for at præge skolegangen og indlæringen med religiøs fanatisme og religiøse dogmer. Men den spirituelle intelligens opererer ikke med det religiøse som værende det samme som spiritualitet. I det spirituelle /åndelige og holistiske verdensbillede er der plads til den universelle religion, og en universel religiøsitet. Det vil sige, at alle religioner har lige ret over alt i hele verden, og ingen religioner kan påtvinge andre deres trosretning. Ej heller skal nogen religion stå over andre. For at bruge den spirituelle dimension i evolutionslæren, er vi nødt til at lære at acceptere, hvordan vi alle kan lære at bevæge os i den spirituelle dimension uden fordomme. Alle vores fordomme omkring det religiøse skal falde bort.


Den menneskelige bevidsthed

Vi kan ikke se bort fra den spirituelle dimension når den menneskelige bevidsthed skal kortlægges. Fremtidens forskning i intelligens vil være tæt tilknyttet hjerneforskningen og udfordringen i det næste århundreder ligger i at kortlægge bevidstheden, dens psykologiske muligheder og dens biologi, heri også det psykospirituelle element, som vi endnu ikke har kortlagt på en hensigtsmæssig måde. For hvad er bevidstheden? Hvor sidder den??? Og hvordan kan mennesker bruge deres bevidsthed optimalt?. Man kan selvfølgelig arbejde videre med de ni intelligenser, som Haward Gardner beskriver. Vi når på denne måde frem til erkendelsen af, at der findes en åndelig spirituel dimension, som skal plejes og næres til gavn for det enkelte menneske og for menneskeheden.

I Bogen ”Den spirituelle Intelligens, SQ”, beskriver Danah Zohar & Ian Marshall deres forskning. Den peger i retning af, at der eksisterer et spirituelt center i den menneskelige hjerne også kaldet Gudspunktet. Gudspunktet skulle ifølge deres iagttagelser give os vores åndelige oplevelser. Gudspunktet er et isoleret modul af neurale netværk i temporallapperne, på samme måde som andre centre i hjernen, for eksempel talecentret eller, eller den visuelle cortex. Dette rummer ikke hele sandheden om SQ, da der synes at være mange flere faktorer der skal aktiveres når mennesker bruger deres SQ.


Hjernens rolle

Hjernen er den del af bevidstheden, hvorigennem alle kundskaber bliver aktiveret til udførelse af en given evne. Når der tales om de ni intelligenser, refererer det til de områder i hjernen der bliver aktiveret . Man kan sagtens forestille sig, at der ikke kun findes ni intelligenser men mange flere og at der vil komme mange flere til i fremtiden. Menneskelig udvikling har jo gennem evolutionen blandt andet været et spørgsmål om, at hjernekapaciteten har udviklet sig, men også at man har kortlagt og beskrevet hjernens udvikling.


Det kan siges på følgende måde måde: hvad der er i dag syntes som en selvfølgelighed, var for hundrede af år siden måske ingen selvfølgelighed, men måske et helt nyt talent evne eller indsigt som mennesker på forunderlig vis fik kendskab til. Når først menneskeheden har tillagt sig en evne eller et talent ser det ud som om at denne evne på forunderlig vis pludselig er en evne som mennesket herefter er prædisponeret for i hjernen til at kunne udføre eller tilegne sig, når blot den eller det bliver aktiveret.


Hjernen med de mange intelligenser

De syv Intelligenser + de to senere tilkomne, som Howard Gardner beskriver, er snart velkendte og bruges meget som undervisningsmodel i den danske folkeskole. Intelligenserne er beskrevet som:

  • Den logiske matematiske Intelligens
  • Den sproglige intelligens
  • Den musikalske intelligens
  • Den rummelige intelligens
  • Den kropslige intelligens
  • Den personlige
  • Den sociale intelligens
  • Den Naturalistiske
  • Den kropslig kinæstetiske

Ingen af disse intelligenser beskriver noget om den spirituelle intelligens. Alle børn fødes med SIQ® på lige fod med de andre intelligenser og talentkerner. Ved fødslen er barnet alene orienteret mod moderen og den nærmeste families nærhed. Barnet skal til at erfare den verden som det nu er en del af. Det lille nye væsen lever i tæt samklang med moderen, men har tilsyneladende også en orientering mod en egen indre verden. Dette kan fornemmes når man ser barnet ligge og tale , pludre med en tilsyneladende ikke eksisterende person eller ting. Mange har oplevet det og ingen ved med sikkerhed , hvad er det er der sker i hjernen på den lille nye skabning.

Det vi kan se og fornemme med det blotte øje og det er ikke meget. Men vi kan fornemme og se, at det lille barn har en egen indre, tilsyneladende åndelig verden. Det er i denne åndelige dimension, det spirituelle fødes, næres og lever. Det er i dette åndelige rum gennem opvæksten og indlæringen af de mange færdigheder et barn skal tilegne sig, at vi systematisk går i gang med at optræne den fotografiske hjernehalvdels hukommelsesbank.

Også den del af Hjernen der er prædisponeret for at optræne bevægelserne i kroppen, den motoriske Cortex, udvikles nu. Færdigheder som at lære at holde hovedet, sidde, kravle og gå, går i gang via en styrkelse gennem kosten og væskeindtagelsen, men de sættes også i gang som en naturlig evne som er en prædisponeret hukommelse i hjernen. Evnen til sprogudvikling ligger også indkapslet som en hukommelsesbank i generne, og i generne ligger visdommen til at bruge sine mange intelligenser. Evnen til at bruge de ni intelligenser men også evnen til at udvikle den spirituelle dimension ligger latent i generne.SIQ
®-Spirituel Intelligens og DNA

Da hele opbygningen af den menneskelige krop og dens funktioner ligger i generne ligger hele hjernens aktiviteter også i generne og derved i DNA. Den spirituelle intelligens er altså også en del af generne og kan, hvis vi arbejder os frem imod, det kortlægges. Man kan forestille sig, at det spirituelle DNA kan kortlægges på et senere tidspunkt i menneskehedens historie, altså hvor meget plads optager den spirituelle intelligens i DNA. Det spirituelle DNA molekyle giver adgang til en viden, som rækker lang ud over, hvad menneskeheden ved i dag. Vi vil komme til at erfare, at menneskeheden og den menneskelige hjerne har en langt større kapacitet end vi forstiller os.

Vi vil, når vi arbejder os frem gennem forskning i hjernen og dens mange muligheder opdage, at den spirituelle intelligens er tæt forbundet med det kosmiske lys. Det kosmiske lys er al lysintelligens, som er evigt eksisterende, værende og bærende i hele universet til alle tider. Denne sammensmeltning af bevidsthed, hjerne, DNA og gener er en ledende mekanisme gennem tid og rum, som er overalt, og er derfor en visdomsbank og et visdomshav, som er uendeligt stort. Dette visdomshav er den spirituelle intelligens egentlige fader og moder. Det er her alle bevidstheder bliver født, det er ud af dette bevidsthedshav at alle væsner fødes, lever og agerer.Bevidsthedsudvidelse

Den spirituelle intelligenskvotient er en stor del af den menneskelige bevidsthed og er derfor en del af hele hjernestrukturen hos ethvert menneske. Man kan beskrive denne type intelligens som evnen til at se ind i andre dimensioner. Man kan sige at mennesker der bruger deres SIQ® har og oplever en form for bevidsthedsudvidelse. Det er derfor en vigtig dimension at trække på. Fremtidens mennesker vil fremover blive langt bedre i stand til at bruge denne form for intelligens end vi kender det i dag. Børn, der i dag bruger denne evne, betragtes ofte som børn der ikke er nærværende eller som børn der ikke tager del i det der sker omkring dem.

Dette kan på sin vis også have sin rigtighed, da bevidstheden er et helt andet sted. Bevidstheden har bevæget sig væk fra omgivelserne og er nu i kontakt med det kreative sind, som har en større indsigt og et større udsyn end det man kan kalde det mekaniske sind. Det mekaniske eller det fotokopistiske sind bruges i indlæringen. Det er en meget vigtigt del af udviklingen, at man udvikler denne funktion hos børnene, da den skal danne grundlaget for alle de måder hvorpå man bruger sin SIQ®.

Hvis ikke alle almenfærdighederne i barnet udvikles gennem undervisningen i skole og hjem, vil barnet ikke blive i stand til at omsætte deres SIQ® på den for barnet mest optimale måde. Det er derfor vigtigt, at alle aspekter af den menneskelige hjernen inddrages, for at få så stort et udbytte af livets mangfoldighed som muligt.

 

Der kan læses mere om SIQ®-Den Spirituelle Intelligens i bøgerne:
Det Spirituelle Menneske bind 1- 3 af Merete Gundersen.
 


Bøgerne kan lånes på bibliotekerne og kan tillige købes
 


Kunne du tænke dig at kommentere artiklen,  kan du kontakte forfatteren  på
 
 

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin