Guddommelige åbenbaringer

Af Merete Gundersen
Copyright © 1997

 

 

Åndelig udvikling

For at mennesket kan modtage guddommelige åbenbaringer, må det, på sit jordelivs rejse over utallige inkarnationer gennemgå en omfattende åndelig udvikling. I denne udviklingsproces begynder mennesket at åbne deres hjertes lotus, som fører videre til kosmisk bevidsthed. Kosmisk bevidsthed er en tilstand - en væren af fuldstændig altruistisk kærlighed.

Selve åbningen af hjertets lotus  foregår gennem indvielser. De første blade af hjertets lotus vil åbne sig gennem åndelige oplevelser på det æteriske  plan. Dette vil ikke være egentlige indvielser, men snarere en form for konfirmation. Før hjertets lotus begynder at åbne sine blade, vil man oftest have oplevet en kontakt til guddommelige hjælpere fra den åndelige side, som en forberedelse på at kunne modtage de egentlige indvielser  og guddommelige oplevelser, og disse hjælpere vil føre sjælen til de åndelige riger, hvor den får mulighed for at modtage de mere ydmyge former for indvielser, som er forbundet med de første hjerteblades åbning.

Mennesket vil sammen med engle eller andre højt udviklede sjæle blive ført til de æteriske kirker eller templer, hvor det vil blive ført frem til en højere åndelig hjælper. Her - i den smukke æteriske kirke - vil aspiranten blive iført en meget smuk transparent gazelignende kjortel og ført frem foran alteret, for at blive velsignet for det arbejde, hun/han har gjort for at nå frem til åbningen af det første hjerteblad.

Der vil være smukke englekor, som synger under hele ceremonien. Aspiranten får nu at vide, hvad hun/han skal arbejde med i den kommende tid for at blive i stand til at åbne det næste hjerteblad. Hvor lang tid der går, før man bliver ført frem til den næste ceremoni og åbning af det næste hjerteblad, afhænger helt af aspiranten selv. For nogle går der flere inkarnationer, og for andre kun måneder eller år.

 

Åndelige vejledere


Når aspiranten har åbnet så mange hjerteblade, at hun/han er rede til den første store indvielse, finder indvielsen sted på en meget smuk måde. Igen iføres aspiranten det smukke hvide transparente tøj, og sjælen bliver i meget smukke kærlighedssvingninger ledsaget af forskellige engle.

Aspiranten føres nu til et meget smukt, gyldent tempel. En ophøjet følelse af andagt er forbundet med at træde ind her. Der kommer to meget store engle og fører aspiranten kærligt og blidt frem til forreste række i templet. Hele rummet er fyldt med engle, og der bliver sunget mange smukke salmer. Efter salmesangen træder aspiranten frem foran alteret. Nu strømmer det smukkeste, rene hvide lys ind i hele rummet, og Jomfru Maria og Jesus åbenbarer sig for den, der skal tage indvielsen.

Jesus holder en gylden stav i hånden. Denne stav bliver nu ført hen over hovedet på aspiranten, og udover hele personen drysser der gyldne stjerner af smukkeste karat. Aspiranten fyldes af stor glæde, kærlighed og ydmyghed, velsignes af Jesus og fyldes af Jesus’ meget ophøjede karakter. Aspiranten informeres om, at det egentlige åndelige arbejde nu skal til at begynde, og at hun/han skal hjælpe andre mennesker med at åbne deres hjerteblade. Dette næstekærlige arbejde vil åbne aspirantens egne hjerteblade.

Dette er en mindre indvielse i den åndelige verden, som forbereder aspiranten til at modtage de større indvielser og åbenbaringer. Det er ikke alle mennesker, der er bevidste om hjertebladenes åbning. Disse ceremonier foregår dog, hvad enten personen er bevidst om det eller ikke. Ikke alle mennesker er udviklede til bevidst at kunne følge deres egen indre åndelige udvikling. Det vil imidlertid snart blive mere almindeligt i takt med, at kærlighedsvibrationerne vokser i mennesket.

 

Under Jesus’ og Marias stråleglans

Under Jesus og Marias kyndige stråleglans ledes vi gennem smukke transparente kærlighedsriger for at modtage og videregive de allersmukkeste ophøjede kærlighedsvibrationer til os selv, og derved til menneskeheden. Gennem denne smukke stråleglans vil vi alle mærke kærligheden til Livet. Vi vil komme meget tæt på Guds kærlighedsvibrationer, og hvis vi arbejder guddommeligt med vor egen medmenneskelighed, vil menneskeheden inden længe modtage langt højere indvielser, i Den Gyldne Stad i Det Guddommelige Rige. Her vil menneskene blive ledt og vejledt, og der vil komme mange flere åndelige hjælpere af guddommelig karakter, og Det Guddommelige Rige vil blive synligt for det åndeligt søgende menneske.

 

Jesus


Gennem Jesus’ og Marias kyndige vejledning ledes menneskene mod smukkere og smukkere horisonter, og man kommer i kontakt med sin egen oprindelige guddommelige karakter. Man kan få lov til at se, hvordan ens eget ”guddommelige højere aspekt”  ser ud. Også dette foregår gennem smukke ceremonier, hvor man bliver vist den trone, man sidder på. Her vil man få åbenbaret, hvem man i sandhed er, og hvad man egentlig indeholder. Man vil se sig selv i de åndelige transparente riger som et solens barn, smukt og kærligt. Man vil nu forstå den tunge menneskelige frekvens, og man bliver mere ivrig efter, at tage del i den åndelige udvikling af menneskeheden.
                      

 

Maria

 

Når man gennem længere tid har været meget tæt på Jesus og Maria, vil Guds væsen komme tættere og tættere på én. Gennem flere smukke indvielser af stor åndelig svingningsgrad , vil man nærme sig det egentlige gudsrige . Guds rige begynder da langsomt at åbenbare sig for menneskene, og når menneskene gennem længere tid har arbejdet i denne stråleglans, vil de se og opleve, at de kommer tættere og tættere til guddommeligheden for til sidst at smelte helt sammen med den guddommelige frekvens. Til den tid vil menneskets egen stråleglans være lig med det guddommelige riges stråleglans.

Mennesket kan modtage åbenbaringer på flere måder. Man kan f.eks. se åbenbaringerne på det æteriske plan, dette er det mest almindelige for Jordens befolkning, eller man kan modtage og se åbenbaringer, hvis man er udviklet dertil, med det fysiske øje.  Der kan være tale om, at man ser alle sine guddommelige hjælpere som lysvæsner, manifesteret for det fysiske øje. Disse åbenbaringer er så kraftige og lysfyldte, at de er vanskeligt at betragte med det fysiske øje.
For at blive i stand til fysiske at se disse lys-åbenbaringer, trænes mennesket til at tilpasse sig lysstyrken på det æteriske plan, dette virker ikke så stærk på øjet, men har den helt samme effekt på menneskesindet.

Gennem åbenbaringer og ved næstekærlig træning vil menneskene kunne opleve, at smelte sammen med deres åndelige hjælpere. Dette betyder, at det enkelte menneske kommer til at besidde de egenskaber og det udviklingstrin, som den åndelige hjælper besidder.

Når man er smeltet sammen med sin åndelige hjælper, kommer der nye hjælpere til, som nu skal lede og vejlede det enkelte menneske til at forstå de næste skridt i livet, som vil føre til nye ceremonier for sjælens vækst. Det kan være ego død, dåb, konfirmation, åbning af hjertets port, indvielser af forskellige karakter, alt sammen til højnelse af den menneskelige etiske standart og livsudfoldelse. Næstekærlighedens budskab er en af de altoverskyggende faktorer; men også andre faktorer gør sig gældende for at opnå indvielser for sjælens vækst.

 

I forbindelse med ovenstående artikel, fik jeg stillet nedenstående spørgsmål.

Spørgsmål og svar  findes nedenfor. 

 

Spørgsmål i forbindelse med artiklen

Det var oprigtigt meget smukt og interessant at læse din artikel, jeg tænker nu bare om de (jeg) som ikke tror på Gud, Jesus og Maria også har chancen for at udvikles på samme plan.
Underskrevet Seidguinden


Hej Seidguinden

Du spørger, om du kan opnå de samme åndelige oplevelser, når du ikke tror på Gud, Jesus, og Maria. 
Svaret er, at det kan du. Selv om du som person ikke tror på Gud, Jesus, Maria. Det er jo din personlighed, som har den mening, at du ikke tror. Du ved ikke, hvad din sjæl tror på, du ved heller ikke, hvad din sjæl har indsigt i, du ser alting, præcis som jeg gør, her fra Jordens stade. Dette måske fordi en del af din udvikling er, at du i dette liv er svoren ateist, eller bekendt til helt andre trosretninger, eller måske tror du på noget helt tredje? Dette gør du så måske, fordi det er, hvad du som sjælsmenneske skal udvikle dig ved og lære af i denne inkarnation.

Sjælens vækst er ikke altid let at aflæse for det enkelte menneske, man kan dog træne sig selv i det. Det tager megen tid; men er man dybt interesseret i det, vil det lykkedes at afkode sjælens rejse i en given inkarnation. Alt hvad vi oplever, tolkes igennem vores ego, og det er ikke nemt at få et overblik; men det lader sig gøre, hvis ønsket er stort nok. De guddommelige kræfter er usynlige for vores blotte øje, som så meget andet, f.eks. ultraviolet lys og mikroorganismer.

Nogle mennesker kan se engle, fordi de har en evne til at se ind i den atomare sammensætning af fotoner og atomer, som engle er sammensat af. Disse ”stoflige” væsner er kun synlig for de mennesker, der har udvidet deres bevidsthed til at opfatte disse strukturer. En dag vil vi alle være udviklet til at ”se” fornemme og måske kommunikere med engle og måske afkode, hvad deres formål i skabelsen er, og hvad vi kan bruge dem til.

Du oplever måske mange af disse smukke fænomener uden at være bevidst om det. Det vil åbenbares for dig, om ikke før, så når du forlader Jorden.

Jeg vil også gerne påpege, at man kan have mange former for tro, og de fleste former for religiøse trosretninger og religiøs praksis fører til indvielser på sjælens plan. Også som ateist gennemgår man en stor udvikling, som er lige så fin, selvom man ikke er troende. De fleste mennesker modtager mindre indvielser på sjælens plan, medens de er inkarnerede.

Da det som sagt er dit ego, der tolker dine oplevelser uanset oplevelsernes karakter, vil du opleve den åndelige verden i overensstemmelse med de forestillinger, du gør dig. Ganske som to mennesker, der ser den samme film, får hver deres indtryk af filmen, og tolker den ud fra egne normer, vil to mennesker, der oplever samme åndelige fænomen, tolke og forklare ud fra hver deres måde at opfatte og forstå på.

Ingen faser i sjælens udvikling kan springes over. Vi har vores fri vilje her på Jorden, og den kan vi bruge til at udtrykke os, på den måde vi gerne vil. Intet er i Guds øjne forkert. Gud er som solen, der sender sit livgivende lys i alle retninger, uden at dømme og vurdere om den eller den har fortjent at blive belyst/belivet, og mennesket bestemmer selv, om det vil befinde sig i skygge eller lys.

Som solen, sender Gud sine stråler i alle retninger, uanset om vi tror på det eller ej. Da menneskets sjæl er ét med Gud, vil den altid stræbe efter at udtrykke samme kærlighed, renhed, og ydmyghed, som den er en del af og ét med. Gud er det lys, hvoraf og af hvem vi er skabt som guddommelige skabninger. Det er det lys, der er vores egentlige jeg, vort guddommelige jeg.

Når jeg kan fortælle om denne form for indvielser og åbenbaringer, er det fordi, jeg har indsigt heri, og derfor ved jeg noget om det. Hvor langt du eller jeg er i vores udvikling med vores sjæl og ånd, det ved kun Gud, det åbenbares for os alle efter hver inkarnation her på Jorden eller på andre planeter.

Så om en ateist, du eller jeg er længst fremme i vores udvikling, det ved vi alle først når vi kommer på den anden side til de guddommelige verdener, hvor vi igen skal modtage fornyet undervisning til en fornyet inkarnation. Her vil vi blive hjulpet frem til næste skridt i sjælens vækst til en fornyet inkarnation.

Mange former for religioner, dem der har kærlighedens og freden budskab som det højeste og som ikke går ind for krig, giver alle adgang til fantastiske åndelige oplevelser. Jeg er sikker på, at en ateist kan få de smukkeste åndelige oplevelser, visioner og syner, som kommer til dem, som en meget stor overraskelse. Hvad enten du er ateist eller ej, får du hjælp fra "den anden side", til at indse, hvem du i virkeligheden er, og hvad det er, du har glemt i forhold til din sjæl. 

Ateister bliver vejledt, præcis som troende mennesker, de kalder det blot noget andet, at de f.eks. har en 6.sans. Ateister bliver vejledt præcis som alle andre i deres udvikling, men jeg mener at der ofte også er tale om andre typer af åndelige hjælpere, der træder i aktion her.

Du skriver ikke, at du er ateist, det er jeg helt på det rene med. Du skriver kun at du ikke tror på Gud, Jesus og Jomfru Maria.  Men noget må du tro på, om ikke andet så på selve livet? Eller du tror på, at du intet tror på, - at fravælge er også et valg. Det, at tror på livet, giver også adgang til åndelige oplevelser, også af den slags jeg har beskrevet i min artikel. Det kan være, at sjælen har et budskab til personligheden lige nu - på dette tidspunkt, måske for at gi` dig en oplevelse af, hvad guddommelig vejledning indeholder og betyder hvis du åbner - bare en lille flig til den åndelige verden.

Guddommelige åbenbaringer og indvielser, er ikke for de få, de er for alle. Det er et led i den menneskelige udvikling i æoner, man kan sige, at det er et led i den evolutionære menneskelige udvikling.

Håber, dette vil være et tilfredsstilende svar på dit spørgsmål til mig.

Jeg er sikker på, at din tilgang til livet er lige så smuk som min og andres, og at du yder lige så meget som alle andre. Vi er alle noget særligt i skabelsens mangfoldighed, og alle individer er lige vigtige i helhedens cyklus. Vi er alle - set fra sjælens og åndens plan - de smukkeste kærlighedsvæsner. Svært er det dog for os, at få vort kærlighedsvæsen til at afspejle sig i vore liv, og der findes kun ganske få mennesker på Jorden, der yder en ophøjet indsat for menneskeheden, men vi yder alle sammen, det bedste vi kan, og vi kan alle øve os i at blive bedre.

Held og lykke med din livsrejse

Gennem fred og kærlighed på Jorden, vil vi alle udvikle os mod disse smukke åbenbaringer.


 

Fred og kærlighed
af Merete Gundersen© 1997

Når fred, kærlighed og livsglæde
spredes blandt Solens børn,
fremkommer den nye menneskerace,
Den vil kendes på alle sine guddommelige aspekter.

Når kulde og angst smelter i menneskets indre,
Brydes alle bånd til fortidens mørke.
Da sendes der kaskader af lys fra universets urhav
mod menneskeheden på den smukke Jord.

Fred, lys, kærlighed og livsglæde
Fylder da menneskesindet.
Lyset fra menneskene vil da tindre,
Og nye stjerner er da vokset frem.


På himmelhvælvingen ses disse stjerner
Funkle som lysglimt mod mørket.
Visdommen fra disse nye stjerner
vil spredes på Jorden med fred, kærlighed, og livsglæde.

 

Kunne du tænke dig at kommentere artiklen,  kan du kontakte  forfatteren  på

 

 

Copyright ©  - Merete Gundersen   -  www.siqintelligens   -   All rights reserved.

siqintelligens.dk - Implementeret af ComSupport Gruppen - Admin